Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


BIL maglumatlary

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary


Howa
(Yahoo boıunça)

Aºgabat
Mary
Köneürgenç
Türkmenbaºy

Gyzyklandyrıan
ºäheriò
adyny gözledip
bilersiò

 


Ilçihanalar

Türkmenistanyò Amerikadaky ilçihanasy

Beıik Britaniıanyò Türkmenistandaky ilçihanasy


Aeroport

Türkmenbaºy Halkara Aeroportynyndan uçarlaryò uçuº-gonuº teritibi
(28-nji oktıabra çenli/2000)


Türkmenistanyò telefon kodlary
Ahal

Gypjak 001 392****
Bäherden
001 31*****
Gökdepe
001 32*****
KAKA
001 33*****
Saragt
001 34*****
TEJEN
001 35*****
Babadaıhan
001 36*****
Änew
001 37*****
BÜZMEİIN
001 38*****

Balkan

TURKMENBAªY
002 43*****
ÇELEKEN
002 40*****
GUMDAG
002 41*****
Gyzyletrek
002 42*****
BALKANABAT (Nebitdag)

002 22*****
Türkmenbaºy
002 444****
Esenguly
002 45*****
SERDAR (Gyzylarbat)

002 46*****

BEREKET (Gazanjyk)

002 47*****
Garrygala
002 48*****

Daºoguz

DAªOGUZ 003 22*****
Tagta
003 40*****
İylanly
003 43*****
Akdepe
003 44*****
Gubadag
003 45*****
Boldumsaz
003 46*****
KÖNEÜRGENÇ
003 47*****
Nyıazow
003 48*****
Türkmenbaºy
003 49*****

Mary

MARY 005 22*****
İagty ıol
005 57*****
Mollanepes
005 58*****
Gulanly
005 59*****
İoloten
005 60*****
SERHETABAT (Gyºgy)
005 61*****
BAİRAMALY
005 64*****
Murgap
005 65*****
Sakarçäge
005 66*****
Tagtabazar
005 68*****
Türkmengala
005 69*****

Lebap

TÜRKMENABAT (Çärjew) 004 22*****
GOWURDAK
004 31*****
Nyıazow
004 32*****
GAZOJAK
004 38*****
Çarºangy
004 40*****
Halaç
004 41*****
Hojambaz
004 42*****
Garabekewul
004 43*****
ATAMYRAT (Kerki)
004 44*****
Darganata
004 45*****
Dänew
004 46*****
Saıat
004 47*****
Farap
004 48*****
Sakar
004 49*****
SEİDI
004 61*****
Dostluk
004 65*****

Türkmenistanyò baıramçylyklary

1 ıanwar - Täze ıyl baıramy
2 ıanwar -
Saglyk güni
12 ıanwar - Hatyra güni
19 fewral - Baıdak baıramy we Türkmenbaºynyò doglan güni
8 mart - Halkara aıal-gyzlar güni
21 mart - Nowruz baıramy

Apreliò birinji ıekºenbesi - "Suw damjasy - altyn dänesi" baıramy
Apreliò soòky ıekºenbesi - "Bedew" baıramy
9 maı -
İeòiº baıramy
18 maı -
Galkynyº we agzybirlik güni
19 maı - Magtymgulynyò poeziıa günleri
Maıyò soòky ıekºenbesi - "Haly" baıramy
1 iıun - Çagalary goramagyò halkara güni
Awgustyò ikinji ıekºenbesi - "Gawun" baıramy
Sentıabryò ikinji ıekºenbesi - "Bagºylar" güni
6 oktıabr -
Aºgabat ıer yranmasynyò güni
27 oktıabr - Türkmenistanyò Garaºsyzlyk baıramy
17 noıabr - Talyp ıaºlarynyò güni
Noıabryò birinji ºenbesi - "Saglyk" baıramy
Noıabryò soòky ıekºenbesi - "Hasyl" baıramy
Dekabryò birinji ıekºenbesi - "Goòºokara" baıramy
12 dekabr -
Türkmenistanyò Bitaraplygy güni
İylda 3 gün - "Gurban" baıramy
İylda 1 gün -
"Oraza" baıramy

Bellik: Gyzyl reòk bilen ıazylan belli günler iº güni däl hökmünde bellenilıär.

GÜJEÒLEME (reklama) MAZAMLAMA


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru