Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GEZ internetde (1)

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Türkmenistan bilen bagly sahypalary düºündiriºli ıazgysyz gör.
Türkmenistan bilen bagly
klublar bilen tanyº bol.
Türkmenistanyò taryhy ıadygärlikleri

Turkmenistanyn taryhy yadygarlikleri Bu sahypada Türkmenistanyò taryhy ıadygärlikleri barada suratlary bilen gürrüò berilıär. İadygärlikler welaıatlara görä bölünipdir. Sahypa 2001-nji ıylyò Bilim sergisinde (Aºgabat) 2-nji orna mynasyp boldy.


Türkmen medeniıeti

Turkmen medeniyeti Habarlar, edebiıat, taryh, maºgala... ıaly bölümlere bölünen bu sahypada siz türkmen medeniıetine degiºli köp zatlary taparsyòyz. Bu ıerde Hudaıberdi gorkakdan baºlap her kim we her zat barada maglumat taparsyòyz. Bu sahypanyò üsti ıetirilip durıar we uly ensiklopedik hala getiriler.


Ajapnet

Ajaıyp 10-lyk! Biziò Nazarymyz ıene-de gaıdyp geldi! Ine onuò taııarlan proıekti. Bäsleºiksiz ösüºiò ıokdugyny gowy bilıän dostumyz, web sahypaly dostlary ajap-10 lyga gatnaºmaga çagyrıar! Nazar - hemme zat AJAP!


Turkmenistan Online

onlineTürkmenistanyò aragatnyºyk ministrliginiò sahypasy. Rus dilinde. Nesip bolsa bular özlerine käııetmän türkmen dilinde hem aragatnaºyga çykarlar diıen umydymyz bar.


Sanjar kafesi
Ilkinji türkmen internet web sahypalarynyò biri. Taryh? edebiıat we baºgada gyzykly bölümleri bar. Söhbetdeº bölüminde hem siz her kimleri taparsyòyz.

Altyn asyr

altyn asyr Malaıziıaly Merdan Ataıewiò ıasan sahypasy. Bölümleri köp, emma doly güıjinde iºlänok. Üstünlikler Merdana (onuò talypdygyny göz öòünde tutsak, onda oòa berekella diımek bolar)


Talyplar

talyplar Türkiıeli talyp Döwran Meredow talyplary bu sahypada birleºmegi isläpdir. Geljegi uly bir sahypa.


Türkmenabat

turkmenabat Bu sahypa türkmen, türk we iòlis dillerinde ıasalypdyr. Dolulygyna taııar däl. Baryp görmegi maslahat berıäris.


Sahypalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indikä geç

GÜJEÒLEME (reklama) MAZAMLAMA


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru