Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Birinji onluk

-Menem möjege topuldym, onsaò pyçagym bilen onuò guırugyny kesdim – diıip bir awçy öwünıämiº. Doslary bolsa:
-Näme üçin kellesini kesmediò?
-Bilıäòizmi näme, o möjegiò kellesini menden öò biri kesipdir eken!


-Samsyk diıip kime diııäler?
-Bir adama bir zatlar düºündirıäò, düºündirıäò, olam hiç zada düºünenok. Ine ºeıle adamlara samsyk diıilıär. Düºündiòmi?

-İok!


Bir pianist özüniò haker dostunyò ıanynda täze alan pianinosyny öwmäge baºlaıar. Haker bolsa onuò pianinosyny gowja synlap:
-Klawiaturaòa biderek welin, ine SHIFT-i aıagyò bilen basmagyò welin daº!


==Näme üçin jüjeler köçeden geçdiler?==

Bill Klinton
: Jüıje bilen iºim ıok!
Wladimir Putin
: Sebäbi olar Orsıedi dargatmak isleıän halkara terroristler. Biz olary duran ıerinde ıok ederis.
Žirinowskiı: Iò gowy jüıje – öli jüıjedir.
Çehow: Jüıjeleriò hemme ıeri gözel bolmalydyr. Esasanam ganatlary we aıajyklary.
Hruºıow: Biz olara entek görkezeris, serhetden nähili geçmelidigini!
Brežnew: ªu gün jüıjeler dünkisinden gowy ıaºaıar, ertir bolsa bu günkidenem gowy ıaºarlar!
Stalin: Sebäbi olar iòlis içalylary.
Andropow: Näme üçin iº wagty jüıjeler köçede gezip ıörler?
Muhammet Ali: Men iò ıaº, iò çalt, iò güıçli boksçy! Meni hiç bir jüıje ıeòip bilmez.

Gorkiı: Süırenmek üçin doglanlar uçup bilmezler.
Pikasso: Bular meniò parahatçylyk kepderilerim.
Indus: Olar öòki ömründe köçäò aòry ıüzünde ıaºapdyrlar.
Musulman: Maòlaıyna ıazylanydyr.
Zıuganow: Ähli ıurtlaryò jüıjeleri birleºiò!


Peıjer kompamiıasyna jaò gelıär:
-Alıo-o-o! Peıjer üçin habar kabul ediò. 2-3 günden bir gezek. „Batareıiò gutardy, çalyºmak gerek“. 5-6 gezek ibereòizsoò ºeıle habar iberiò: „Näme dost, batereı satyn alyp ıadamadyòmy? Men oıun etdim! Seniò peıjeriò“


“Nowyı russkiò“ ogly mekdebe barıar. Bir elinde portfeli, beılekisinde – bahasy gymmat bolan bir top gowy kagyz. Öòünden baºga bir „nowyı russkiò“ oglynyò biri „Jjip“-li çykıar.
-Näme, kompıuter klasynda kagyz gutardymy?
-İoklaı, makulatura ıygnaıas. Sen näme how, okuwa „Jipli“ barıaò?
-Aı, ıöne-laı, biz bu gün metallolom ıygnaıas-laı!


Bir narkoman agºam ıatmanka elmydam gapdalynda iki sany stakan goıup ıatıamyº. Stakanlaryò biri suwly, beılekisi suwsyz. Suwly stakan oòa gije suwsap turanda gerekmiº. Suwsyz stakan bolsa suwsaman oıansa gerekmiº.


Hytaıda serçelere garºy uruº uglan edildi. Indi kim bir öldürilen serçe getirse 1 ıuan tölenıär. ªeıle bolansoò her kim Hytaıda aıak aldygyna serçe ıetiºdirmäge baºlady.


Keıpini sazlan  narkoman daºaryk çykyp iki ädim ätmänkä ullakan bir pil bilen çakyºıar we ıere ıazylıär. Näme bolanyna doly düºünmedik nakroman ıerinden turup ıene –de ädim ätmekçi bolanda ony ullakan bir guº kakıar. Narkoman ıene-de ıere ıazylıar. Guº uçup gidensoò narkoman ıuwaºlyk bilen ıerinden turıar. Ine-de ony üçinji gezek pingwin kakıar. Pingwin bolsa eııäm gaçyp gitdi. Nakroman näme bolıanyna hiç düºünenok. Birdenem bir daıza onuò elinden tutup ıerden galdyrıar we „Aı, oglum! Aırylsana ºu KARUSELiò aºagyndan!“ diııär.


At ıaryºlarynyò jänköıeri bir gün düıºünde 6-lyk nomer barada gowy düıº görıär. Ine, onsaò ol 6-njy aıyò 6-njy güni ir bilen 6-da ıerinden turup, 6-lanjy awtobusa münüp, aılawa gelıär. Her biri 6 müò manatdan bolan 6 sany bilet alyp, 6-njy nomerli ata pul goııar. 6-njy setride, 6-njy orunda ornaºyp ıaryºyò netijesine garaºıar.
Ol ıalòyºmady! At 6-njy bolup geldi...


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

GÜLKÜLI SURAT


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru