Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Onunjy onluk

Uzak Gündogarda, çukçalaryò ıaºaıan bir obasynda örän-örän akylly oglanjyk dünıä inipdir. “Bolduò meò baºyma beıle akylly” diıip ol oglany beıleki çukçalar masgaralap obasyndan kowupdyrlar. Obasyndan kowlan akylly oglanjyk İuwaº okeanyndaky bir ada göçüp gidipdir. ªondan soò ıaponlar döremäge baºlapdyr.


Uniwersitetiò talyby naharhanada öz mugallymynyò ıanyna geçip oturmak isleıär. Emma, mugallym:
-Doòuz ördege ıoldaº bolup bilmez – diııär. Talyp:
-Onda men uçıan we sizi ıeke goııan – diııär we gidıär.
Gahary gelen mugallym ony ekzamende ıykmaklygy ıüregine düwıär. İöne, biziò talybymyz ekzamende hemme soraglara gowy jogap berıär.  Her zat etmeli welin ony ekzamenden ıykmagy ıüregine düwen mugallym goºmaça sorag soraıar:
-Hany, aıt. Öòüòden 2 halta çyksa, biri altyndan doly bolsa, beılekisem akyldan doly bolsa haısy haltany aljak?
-Elbetde, altynly haltany aljak!
-A, men bolsa akylly haltany alardym.
-İollaº mollym her kim geregini almaly-da.
Muòa has gahary gelen mugallym onuò baha depderini alyp, “Eººek” diıip ıazıar. Muòa üns bermedik talyp depderini alyp çykyp gidıär. Ertesi gün talyp mygallymyny gözläp tapıar we depderini uzadyp:
-İollaº mollym. Düın depderime goluòyzy çekipsiòiz welin, baha goımagy unudaıypsyòyz diııär.


Amerikanlar  Güne uçmagy ıüreklerine düwıärler. İöne Güne uçjak adam tapanoklar, her kim gorkıarmyº. Onsoò, „Kim näçe dollara Güne uçmaga razy bolar?“ diıen halkara konkurs geçirıärler. Her kim “bir million dollara uçaryn” diııämiº. Diòe bir ıewreı “üç million berseòiz men razy bolaıyn” diııämiº.
-Her kim 1 milliona razy bolıarka sen name üçin 3 million soraıaò, name etjek onça puly? – diıip ıewreıden soraıarlar. İewreı:
-Näme ederin öıdıäò?! 1 million size, 1 million maòa, 1 millionam Güne uçmaga razy bolana berjek!


Adamlardan hyryn-dykyn awtobus. Sürüji duıdansyz tormaz berıär. Bir ıaº gelin gyssanjyna ıanynda duran ıaºulynyò sakalyndan ıapyºıar. Birinji duralga gelıär, gelin ıaºulyò sakalyny göıberenok, ikinji duralga gelıär, gelniò azaryna-da däl, ıaºulyò sakalyny goıberenokmyº. Ahyry muòa çydamadyk ıaºuly:
-Aı, gelin! Sakalymy göıberseòizle!!! –diııär. Gelin bolsa gözüni elek-çelek edip:
-Näme, ıaºuly! Eııäm düºjek bolıaòyzmy?


Bir gamgyn pyºdyl kafe-bara girip, bir stakan suw soraıar. Suwly stakan berlensoò, ol çykyp gidıär. Ertir ıene-de ºol pyºdyl, ºol gamgyn ıüzi bilen ºol bara gelıär. İene bir stakan suw dileıär we suwy alyp yzyna dolanıar. ªeıle waka bir hepdäniò dowamynda gaıtalanyp durıar. Muòa çydamadyk barmen ahyry bir gün soraıar:
-Näme, pyºdyl dost, ıüzüò salyk? Onsaòam, näme üçin her gün bir stakan suw soraıaò?
Bu soraga pyºdyl aglap, ºeıle diıipdir
:
-Bu soragyòa jogap bermäge meniò wagtym ıok, men bir hepde bäri ıanıan öıümi öçürip bilemok…


-ªu gün irden öıe gelemde, aıalym öımüze ogry girjek bolandygyny aıtdy.
-ªeılemi? Nähili gowulykmy özi? Aıalyò jany sagmy?
-Aıalym gowu-la. İöne ogry keselhana, renimasiıa düºüpdir. Aıalym öıe men gelendirin öıdüp, ogryny taıak bilen ıenjipdir…


Tölegli keselhanada lukman näsaga diııär:
-ªu günden baºlap ne çakyr, ne-de arak içmeli dälsiò!
-Näme, lukman jan, meò ıagdaıym gaty erbetmi?
-İok, erbet däl, ıöne meò bilen hasaplaºmak üçin biraz pulyòy tygºytlamagyò gerek.


Polisiıa-KAKA özüniò Polisiıa-OGLUNY irden sagat ıediniò ıarynda oıarıar:
-Tur, oıan oglum. İogsam ºofıorlar ıarym sagat bäri köçelerde pul tölemän maºynly aılanyºyp ıörendirler…


BILDIRIªLER:
1. Içi pully gapjygymy ıitirdim. Gapjygymy tapan adam iò bolmada pulymy bir yzyna bersin.

2. Sürüjilik ºahadatnamasyny satyn alan adama “İol hereketleriniò düzgünleri” atly kitapjyk sowgat beriljekdir.


MASLAHAT.
Eger-de siz iºe gijä galmak islemeıän bolsaòyz, onda jaòly sagadyòyzyò üstünde syçan tutıan gapan gurup goıuò.

 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

MAZAM


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG