Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
On ikinji onluk

Talyp (student) diskotekada gyz bilen tans edip ıörmiº. Birden biziò talybymyz özünden gidip ıykylıar. İanyndaky gyz gygyrmaga baºlaıar:
-Suw getiriò, suw! Bärde biri özünden gitdi...
Talyp ıigit ıatan ıerinden gözjagazyny açyp, ysgynsyzja ses bilen
:
-Bir döwüm çöregem getirsinler-le...


Huºy gidiºen bir garry daızaò gürrüòi:
-
Arada Annajemallara diıip gitdim welin, Oguljemallara baraıypdyryn. Barsamam Bibijemal ıok eken…


Biri öıde iºletmek üçin hyzmatkär tutunıamyº. Öı eıesi täze hyzmatkärine iºiò ºertlerini düºündirip bolandan soò, ıene-de bir gezek gaıtalap aıdıar:
-Berk belläò! Biz ertirlik naharymyzy irden sagat 7-de iııändiris! Gijä galaımaò!
Hyzmatkär:
-Men hemmesine düºündim. İöne birden gijä galaısam, nahara mensiz baºlaberiò…


Birinji klas okuwçylary matematikadan sapak geçıärler. Mugallym:
-Çagalar! Hany, kim aıtjak iki ikiò näçe bolar?
Bir çagajyk oturan ıerinden
:
-Dört!
-Berekella! Me saòa dört sany süıji, dogry jogabyò üçin.
-Wah! Süıji berjegiòi bilsem sekiz diıerdimd-a.


–Doktor, men ölerinmi?!
-Dagy näme!


Haıwanat bagynda ekskursowod adamlary aılap ıör. Olar piliò ıanyna barıarlar. Ekskursowod:
-Buòa bolsa, adamlar, pil diıilıär. Pil Hindistanda ıaºaıar. Piliò kellesinden guırugyna çenli sekiz metr, guırugyndan kellesine çenli bolsa, on metrdir…
-Beıle zat bolup bilmez!-diıip adamlaryò arasyndan biri gygyrıamyº.
-Bolup bilmez, ıöne ºeıle ıagdaı kä-wagt bolıar. Mysal üçin 1-nji ıanwardan 1-nji maıa çenli dört aı bar. 1-nji maıdan 1-nji ıanwara çenli bolsa, sekiz aı bar!…


Baılaryò Aªgazany agyrıan wagty garyplaryò AÇgazany agyrıar.


Birine kelläni kesmek arkaly jeza berıäler. Jellat eli paltaly dur. Kellesi kesiljek baºyny agaçdan galdyryp soraıar:
-ªu gün näçenji gün?
-Birinji gün.
-Görıän welin, bu hepdämem düzüwli baºlajak däl-ow!.


Biri kellesine ädik geıip, ºäherde aılanyp ıörmüº. Ony polisiıa saklaıar:
-Näme kelläò ädikli gezip ıörsüò?
-Men her üçünji güni ºeıle gezıän.
-Bolıa. İöne bu gün dördünji gün ahyryn!
-Bä-ä, bu gün dördünji gün bolsa, näme üçin men samsyk ıaly kelläm adikli gezip ıörün-aı?


Bir adam özüniò 6 aılyk çagasyny doktara görkezmäge getirıär.
-Doktor jan, meniò ogluma eııäm 6 aı boldy. İöne ol hiç gözüni açanok-la?
Çagany ünsli synlan doktor:
-Görıän welin çagaòyzyò däl-de siziò gözüòizi açmak gerek. Bu çaga hytaıly ıaly-la!


-Aıtsaòyzlaò, siziò satıan gutaplaryòyz täzemi?
-İok, etli.

 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

:-)


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG