Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
On üçünji onluk

Tokaıda çaºy Towºany polis edip belläpdirler. Ine ol bir gün tokaıda sümsünip ıörkä, öòünden çal Möjek duºıar.
-Möjek dost! Sen agzyòdaky ıiti diºleriòi nireden ogurladyò? Hany jogap ber!
-Towºan jan! Janyòa döneıin! Bu diºleri men hiç ıerden ogurlamok! Bu meniò öz diºlerim!
-İok, bu diºler ogurlyk bolmaly. Düº öòüme…
ªeılelik bilen Möjek türmä düºıär. Towºanyò öòünden bolsa bu gezek Tilki gelneje çykıar. Towºan:
-İeri how, Tilki gelneje! Egniòdäki owadan possuny nirden çildiò?
-Towºan jaò, beı diımäweri! Bu possunym doglanymdan bäri özümiòki!
-Senem tutmaly boljak. Bu possun ogurlyk bolmaly – diıip Tilkini hem Möjegiò kamerasyna dykıar.
Bir gün kamera Ördegi salyp gidıäler. Möjek bilen Tilki ondan soraıarlar
:
-Wah Ördek pahyr. Biziòkä düºnükli welin seni bu ıerlere näme üçin saldylar?
Bu soraga Ördek jogap berıär
:
-Towºan polise duºdum welin “Sen kimiò puluna her ıyl daºary ıurtlara üçup gidıäò?” diıip yr sarady…


-İollaº esgerler! Haçan-da öıòize hat ıazaòyzda, harby syrlary ıazmaly däldigini bilip goıuò. Eger harby syrlary ıaıratsaòyz munuò jezasy bardyr! Arada bir esger özleriniò Germaniıa iberilıänligini, baºga biri bolsa Kuba iberilıänligini ıazypdyr. İene biri bolsa öz komandiriniò samsykdygyny ıazypdyr...


Iòlis lordy öıünden çykyp barıar. Hyzmatkäri ony ugradıar we soraıar:
-Ser! Eger gelnejem sizi tapyp gel diıse, sizi nireden gözlemeli däldigini aıdarmysyòyz?


Garagumda biri düıeli barıamyº. Onuò düıesi gaty ıadapdyr, zordan ıöreıämiº. Görse olar AWTOSERWISE golaı gelipdirler. “Kömek ederler-le” diıip ol awtoserwise sowulıar.
-Düıäm ıöremejek bolıa, kömek edeweri agam!
Awtoserwisçi:
-Düıäòi estakada çykar, häzir daº ederis –diııär we eline çekiç alyp düıäniò satanyna güıçli urıar. Düıe janawer agyrysyna çydaman patanaklap uly tizlik bilen ylgamaga baºlaıar. Düıäniò ıadaw eıesi:
-Wah, men onuò yzyndan indi nädip ıeteıin?!…
-Estakada mün agam, daº ederis…


 Täze ıylyò öò ıanyndaky günlerde Horaz aga Towuk gelnejemize ıüzlenıär:
-Düıºümde ıagly palaw görüpdirin welin, eıgilik bolsun-da hern-ä!


Polisiıa bölüminde telefon jyòòyrdaıar. Telefonyò trubkasyndan:
-Kömek ediò! Kömek ediò! –diıen sesler eºdilıär.
-Häzir barıarys. Size näme boldy?
-Öıe piºik girdi! Kömek ediò!
-Bagyºlaò, ıöne biderek zat üçin polisiıany çagyrmak nämä gerek? Siz kim?
-Men-mi? Men Totyguº! Kömek ediò!!!


Iki sany kirpi duºuºıar. Olaryò biriniò eli saralgy.
-Eliòe näme boldy, dost?
-İadymdan çykaryp, kellämi gaºaıypdyryn…


Okamak, okamak we ıene-de okamak, we ıene-de okamak, we ıene-de okamak, we ıene-de okamak...
(Lenin.e
xe atly kompıuter wirusy)


-Maºynyòyzyò ogurlananyny haçan bildiòiz?
-Düı agºam, restorandan çykamda. Maºynymyò gapysyny açdym, roluò baºyna geçdim, açarymy sokjak bolıan welin, görsem maºynym ıok!


–Men iki gezek gaıtalamok! Düºündiòmi? Iki gezek gaıtalamok diııän!!!

 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

:-)


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG