Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
On dördünji onluk

Täze ıylda, name-de bolsa Lenin baba däl-de, Aıaz babaò gelıäni nähili gowy zat!


Gulaklarynda aº sallanyp duran, eºiklerinde döwülen ıumurtganyò we unyò yzlary bolan, kellesine piti geıdirilen, owadan kostıumly bir ekrek kiºi psihiatr lukmanyò ıanyna kürsäp girıär. Muny gören lukman oòa birsalym üns bilen syn edıär we:
-İeri dost, aıt hany, sizi näme biynjalyk edıär? –diıip soraıar. Bu soraga kellesi pitili duran ºeıle jogap berıär.
-Edil ºu wagt meni aıalymyò ıagdaıy biynjalyk edıär...


Orslar „Koka-Kolany“ Ukrainaò üsti bilen getirmekligi bes etdiler. Sebäbi ukrainler „Koka-Kolanyò“ gazyny alıalar.


Urkainaò Prezidenti Aºgabada gelse, diımek Ukraina gyº düºüpdir.


Mekdepde:
-Ependiıew, hany aıt. Haısy guºlar adam üçin peıdaly?
-Gowrulan guºlar, ıollaº mollym!


Kakasy ogluny almaga çagalar bagyna gelıär. Terbiıeçi soraıar:
-Haısysy siziòki?
-Tapawudy name? Iòsoòy ertir yzyna getirıän-ä …


Aıaly ärine ıarym litr ıag getir diıip pul berıär.
Äri bazardan gelıär
-Ezizim!İarym litri satyn aldym welin, ıaga pulum ıetmedi...


Akpamygyò Kökejigi banıadan gelıämiº. Ol birden sakga durıar we:
-Wah! Kellämi ıuwmagy ıadymdan çykaraıypdyryn! –diııär.


Aıjemalyò serhoº äri gijäniò ıarynda öıe gelıär. Aıjemal:
-Nirde bolduò?
-Aıjemal jan, men mazarystanlykda boldum...
-Näme boldy? Biri öldümi?
-Aıjemalym, sen ynanmarsyò – o ıerdäkileriò hemmesi öli...


-Toıda gelin getirmek üçin bezelen maºynynyò okarsyndaky iki sany halka nämäni aòladıar?
-Baºlangyç hasabyò 0
:0 -dygyny aòladıar


 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

Eıho!


Eıho! Türkmen medallary


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG