Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
On bäºinji onluk

Ekzameniò öò ıanyndaky gije sagat 3-de professoryò öıünde telefon jyòòyrdaıar. Professor düºeginden çykyp, oıaly-ukuly telefonyò trubkasyny galdyrıar:
-Alıo! Diòleıän!
-Näme ıatyrsyòmy, haıwan?!
-?!
-A, biz bolsa okaıas...


Gadymky bir ıurtda, gadym-gadym ºäherde, gadymdan galan bir öıüò gadymky otagynda, gadymdan galan kerepleriò arasynda, gadym zamanlardan galan süòk otyrmyº. Onuò öòünde bolsa monitor. Monitorda bolºa ºeıle ıazgy barmyº: “Windows is now loading. Please wait!”


Polisiıa bir ogryny kowalaıamyº. Ogry hem ondan gaçyp, 16-njy etažyò ıokarsyna çykıar. Polisiıa hem onuò yzy bilen ıokaryk çykıar. Ogry aljyrap özüni 16-njy etaždan oklaıar. Ogry asmanda gaıyp gelıärkä uly gykylyk edip gygyrıamyº:
-Heı, adamlar, tutuò ogryny! Men ogry! Tutuò meni, sypdyrmaò!


Saòa $ gerekmi? Gaty kän gerekmi? Ondan aòsat zat ıok, klawiaturaòyzyò „Shift“ düwmesi bilen 4-ligi basyò. Näçe $ gerek bolsa ºonça-da basyò.


Kompıuterde iºletmek üçin firma özüne täze iºgär alıarmyº.
Iºe ıerleºmäge üç sany adam gelıär. Üçden birini saılamaly bolıarlar. Olary çagyryp söhbetdeºlik geçirıärler. Birinjiden soraıalar:
- Siz internetde wejera sahypalara girıäòizmi?
- İok, giremok
- Siz boº, gidip bilersiòiz.
Ol çykyp gidıär. Iºe girmekçi bolıan ikinji adamdan hem ºol sorag soralıar
:
- Siz internetde wejera sahypalara girıäòizmi?
- Howwa, girıan.
- Siz hem boº, gidip bilersiòiz.
Iò soòky iºe girmäge gelenden hem ºol sorag soralıar
:
- Siz internetde wejera sahypalara girıäòizmi?
-Internet diııäniò näme...?
-Dokumentleriòizi berip bilersiòiz. Sizi iºe alıas.


Ependi sportsmen ogluna käııäıär:
-Oglum, eger-de sen kitap okaman, diòe nahar iıseò we sport bilen köp meºgullansaò, onda sen ullakan we samsyk bolup ıetiºersiò. Onsaò seò yzyòdan kiçijik ıaºyl adamlar gelerler-de seni özleri bilen alyp giderler… harby komissarlyga! Düºündiòmi?!


Ependiniò ogly çaga wagty sanjymdan (ukoldan) gorkıardy. Ol indi ulalaly bäri sanjymdan gorkmaıar, hat-da sanjymsyz bir günem ıaºap bilenok.


-İatda sakla oglum, durmuºda hemme zat ıümruk bilen düzedilıän däldir. ªonuò üçin käwagt eliòe taıak alsaòam bolar.


-Aılykdan-aılyga nädip ıaºaıaò? Kyn dälmi?
-İok, kyn däl. Eıdip-beıdip ıaºaıan, ıöne soòky ıigrimi ıedi gün kynrak geçıär...


Programmist gark bolıamyº we kömege çagyrıamyº:
-F1, F1, F1...


 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

Eıho!


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG