Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
On dokuzynjy onluk

Aeroportyò habar beriº bölüminindäki gyza habar gelıär:
-Maıajan, Dubaıdan uçan samolıot ıolda heläk boldy. Muny garºylaıanlara seresaplyk bilen habar bereweri.
Bu ajy habary Maıa gyz ºeıle yglan edıär:
-Pikir beriò, pikir beriò! Dubaıdan gelmeli samolıoty garºylaıan jenaplar we hanymlar! Arkaıyn öıüòize gaıdyberiò.


Bir oglan köıneginiò öòüne “Men SAMSYK!” diıip ıazyp köçeden ıöräp barıamyº. Munuò öòünden çykan her kim “dünıede her hili samsyk bar-ow” diıip onuò duºundan ıylgyryp geçıämiºler. Soòra bu dirije “samsygy” ıene-de bir gezek synlamak üçin onuò yzyndan seredıämiºler. Görseler onuò köıneginiò arka tarapynda “Sen hem SAMSYK!” diıen ıazgy barmyº.


Bir gün tokaıda Piliò çagasyny Begomotlar urupmyºlar. Muòa kaka-Piliò gahary gelipdir, ol tokaıyò ähli pillerini toplap, begomotlaò üstüne oglunyò aryny almaga “razborka” etmäge gidipmiº. Ine bir süri pil ala-tozan edip, begomatlara tarap okdurylyºyp barıamyºlar. Olaryò aıaklarynyò aºagynda ıer lerzanamyº, beıleki haıwanlar bir çetde gizleniºip durmyºlar. Birdenem pilleriò öòünden Garynja çykıar. Ol:
-Duruò, saklanyò piller! Hiç hili „razborka“ bolmaz, häziriò özünde yzyòyza öwrüliòde ºu taıdan garaòyzy saılaò... –diıenmiº.
Pillerem yzlaryna öwrülip, öıli-öıüne dargapmyºlar. Dagy näme etjek, polisiıaò diıenini etmän bolıamy? Polisiıa her ıerde polisiıa ahyryn.


Iki ıewreıiò gürrüòi:
-Sen maòa 100 dollar bergiò bardygyny ıadyòdan çykaraòok gerek?
-Nädıäò-aı dost! Men ony ölinçäm ıadymdan çykarman!


Goºun gulugyna giden esgeriò yzyndan söıgüli gyzy hat ıazıar. Ol gyz hatynda baºga bir ıigidi halaıandygyny, indi hem özüne hat ıazmazlygy we ıadygärlik üçin beren suratyny yzyna ibermegini soraıar. Gama batan esger ıigit ähli gullukdaºlaryndan gerekmejek gyz suratlaryny toplaıar we aºakdaky ıaly hat bilen suratlary biwepa gyza iberıär: „Ezizim, gynansamda seniò kimdigiòi ıadyma salyp bilemok. Sen öz suratyòy ºu gyzlaryò içinden saılap al-da özüòe degiºli däl suratlary yzyna ibermegiòi haıyº edıärin.“


Gyzjagaz ejesi bilen nahar iıip otyrka soraıar:
-Eje, name üçin kakamyò saçy az?
-Sebäbi gyzym, kakaò akylly adam. Ol köp pikir edeni üçin saçlary dökülıär.
-Eje-eje, seò saçyòa dökülmändir. Kän hem uzyn....
-Geplemän iı!!!!


-Ezizim, itimizi nähili saklaıan bolsaò meni hem ºeıle saklamagyòy isleıän!
-Näme diıjek bolıaò?
-Gaırat et-de meni gowja naharla-da daºaryk gezmäge goıber! Haıyº edıän!


Giriº ekzameninde professor abiturientden soraıar:
-Size iò soòky soragym ºeıle. Näme sebäpden biziò uniwersitetimize girmäge karar berdiò?
 Abiturient
:
-Biderek sorag soramasana, kaka…


Professor studentden soraıar:
-Näme beıle tolgunıaòyz? Meniò soraglarymdan gorkıaòyzmy?
-İok, öz jogaplarymdan gorkıan.


“Demokratiıa” sözini grek dilinden terjime edeniòde “halkyò häkimiıeti” manysyny berıändigini hemmeler bilıändir. Emma, bu ıerde haısy halk barada aıdylıanyny Amerikanyò hökümeti dünıäniò beıleki halklaryna eııäm näçe ıyl bäri düºündirmek bilen baºagaı.


 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

Eıho!


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG