Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Ikinji onluk

Krokodil Gena 10-njy etaždan ıykylıar.
Asfaltyò üstüni görer ıaly bolanok, daº töwerek gan, bölek-bölek et.
Gara gana boıalan Genaò ıanyna Çeburaºka ylgap gelıär.
-Gena jan! Näme boldy! İagdaılaò nähili?
Krokodil Gena bolsa
:
-Öläıdim öıdıän!!!!


Uç sany öwünjeò daıhan öwünıär:

1) –Men ºeıle bir pamidor ıetiºdirdim, ºeıle bir pomidor ıetiºdirdim, göterip oturgyçda goıdum welin, oturgyjym döwüläıdi how!

2) –Onyò dagy näme?! Meniò ıetiºdiren pamidorymy zordan göterip tapçanyò üstünde göıdum! Tapçan göterip bilmän, aıaklary çagºap gitdi!

3) –Menem bir pamidor ıetiºdirdim welin, sen goıaı! Ähli maºgalamyz bolup zordan eºek araba ıükledik how....

ªu ıerde beıleki iki daıhanyò ikisi iki ıerden:
-Howwa, onsaò eºek arabaò döwüldimi? –diıip soraıar.

-İoklaı! Ondan beteri boldy – pamidoryò içinden ullakan gurçyk çykyp, eºegimi iıdi oturuberdi!


Keselhanaò öli saklanıan ıerinde iki sany öli gepleºıär:
-Men gije  bäºinji etaždan bökerin diıip dostlarym bilen jedelleºdim. Soòra hiç kime duıdurman bökjek ıerime galyò düºek ıazyp goıdum. Özümi bäºinji etaždan okladym welin bir gaty zadyò üstüne düºdim.
-Men bolsa öısüz gedaıdym. Bu gije nirde ıatarkam diıip aılanyp ıördüm welin, ine görsem bir tentek köçede düºekçe ıazyp goıupdyr...


Pensiıa çykan generalyò agtygy atasyndan soraıar:
-Ata, sen haçan ölıäò-aı?
-Näme, agtyjagym, buny näme üçin soradyò?
-Aı, hiçla-aı. İöne harby orkestr diòläsim geldi-laı.


Suratçy pasport üçin surat almaga çukçalaryò arasyna gelıär. Olary surata düºürıär we suratlary çykaryp baºlaıar. Emma olaryò hemmesiniò ıüzlerini meòzeº görıär-de, hiçisi bilmez diıip, diòe bir suratdan birtoparyny çykarıar. Çukçalaryò arasyna gelıär we suratlary hemmesine paılap çykıar. Hemmeler ºadyıan, begençleriniò çagi ıok! İöne çukçalaryò arasyndan biri öz suratyna seredıa, seredıa, hiç düºünip bilenok, ahyram ºeıle diııär:
-Özi-hä hemme zat gowy, ıüzümem meniòki. Emma, köınegim meòki däl-de Keºaòky! Geò görmeli öz-ä!!!


Prokuror ºaıatdan soraıar:
-Eger-de soraglaryma nädogry jogap berseòiz, size namäniò garaºıanyny bilıäòizmi?
-Hawa, bilıän! Maòa „Mersedes“ söz berdiler


Agaç jaıyò içinde, gyºyò içinde, ors peçiniò üstünde bir Iwan çilim çekip otyr. Onuò aıaly bolsa daºardan sowugyn içinde egninde 2 bedre suw göterip öıe girıär.
Iwan çilimjigini sorup pikire batıar
: “Aıalymyòkydan hezili ıok, suwjagaz daºamakdan baºga iºi ıok! Men bolsa kelle döwmeli, nädip ıaºamalydygy hakda...”


-Ependi aga! A seni näme diıip partiıa almadylar?
-Mykgy tirıekilerde tirıek çekdiò diııäler...
-A sen çekemok diısediò!
-Nädip diıeıin? Olaryò özleri bilen çekdik ahyryn..


-Aınany söııäòmi?
-Söııän.
-Ol hem seni söııämi?
-Hawa, menem ony söııän.


İol polisi bir sürüjini saklaıar. Sürüjä eıle-beıle diıip azar bermäge baºlaıar. Gahary gelen sürüji polise diııär:
-İolllaº seržant, men saòa „Kozıol“ diısem maòa näme bolar?
-Gulluk borjumy ıerime ıetirıärkäm söweniò üçin sen günäkär bolardyò...
-Onda men saòa söwmän diòe sen „kazıol“ diıip pikir etsem bolarmy?

-Bolarmyka diııän, sebäbi pikir etmegi hiç kim gadagan edenok.
-ªeıle bolsa, men seni „kazıol“ diıip pikir edıän...

 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

GÜLKÜLI SURAT


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru