Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Üçünji onluk

Türkmen atyny çapyp barıar. Öòünden çukur çykıar. Türkmen:
-Men türkmen, men bökerin.
Bökıär-de at çapmasyny dowam edıär. Öòünden ıene çukur çykıar, emma ozalkydan ulyrak. Ol ıene-de:
- Men türkmen, men bökerin –diııär.
Bökıär we ıoluny dowam edıär. Indi öòünden gaty uly bir jar çykıar. Türkmen ıene-de öòküsini gaıtalaıar:
- Men türkmen, men bökerin.
At janawar sakga durıar we çarpaıa galıar. Türkmen zyòylyp gidıär. At ºeıle diııär:
-Türkmen bolıan bolsaò özüò bök, dost! Men-ä bökjek däl!


-Bir kilo pagta agyrmy, ıa-da bir kilo demir?
-Kellämi agyrtmasana how, ikisem deò bolarda.
-Hany onda ilki 1 kilo pagtany, soòam 1 kilo demiri aıagyòdan gaçyryp gör...


-Näme üçin ıewreıleriò burny ullakan?
-Sebäbi dem alıan howamyz mugt


Iki ıewreıiò gürrüòi.
-Bäh, bu gowja telpegiòi nirden aldyòaı?
-İogalyp barıan atamdan düın arzanjak satyn aldym.


Töıdan keıpini kökläp gelıan iki dost asmandaky Aıyò sany barada jedel edıär.
-Seret how, asmandaky Aı iki sany!
-Gözüòi gowja açyp seret, ºola bäº sany.
Bularyò üstüne geçip barıan biri gelıar. Iki dost bundan soraıalar
:
-Eı, doss! Hany sen aıt, asmanda näçe sany Aı bar?
Rejäò gowy däldigini aòan ıolagçy:
-Agalar, men-ä how, bul obalam däl! –diııär.


Gurluºykda ors we ıewreı keppiç daºaıalar. İewreıden soraıalar:
-Näme üçin ors 6 kerpiçden daºaıar, sen bolsaò 1 kerpiçden?
-Ors halky ıalta bolıar. Köp gatnasy gelmänsoò 6-6-dan daºaıar. Men bolsa ıaltanamok, 1-1-den daºar otyryn...


Amerikan, fransuz, ors, hytaı we ıewreı naharhanada otyrlar. Olar çaı isleıärler. Hersine bir stakan çaı getirilıär. Emma, stakanlaryò içindäki çaıa siòek gaçypdyr.
Amerikan stakan çaıy alyp getiren hyzmatçyò ıüzüne sepıär. Fransuz sypaıyçylyk bilen çaıy çalyºmagy soraıar. Ors doganymyz stakandaky siòegi çykaryp bir gyra oklaıar we çaıy içıär. Hytaıly bolsa çaıy içıär we siòegi iııar. İewreı bolsa çaıyny içıär we stakandaky siòegi hytaıla satıar.


Men milletparazlygy negrleri ıigreniºim ıaly ıigrenıän.


Iki ıewreı dawwalaºıalar:
- GARA-bu reòk!
-İok, gara reòk däl howw!
-İör molladan (rawwin) soraly.
Molladan soramaga gidıäler. O-da ºeıle diııär: „Gara – bu reòkdir!“
İene gidiberıäler. İolda:
-A how, onda AK – reòkmi?
-Dagy näme, ak hem reòk.
-İör molladan soraly.
İene-de molladan soraıalar o-da ºeıle diııär: „AK – bu reòkdir!“
Jedelli ıewreıleriò biri beılekisine diııär:
-Aıtdyma men, saòa satan telewizorym reòkli diıip...


SSSR-e çet ıurtly gelıär... Köçede barıarka açyk ıatan lıuga gaçıar. Agzyndan gelenini söwüp, zordan çukurdan çykıar we geçip barıanyò birine käıinıär:
-Howply ıerlerde gyzyl baıdajyk diksediòiz.....
-Mister jan, sen ıurda geleòde, aeroportda ullakan gyzyl baıdak görmediòmi?

 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

GÜLKÜLI SURAT


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru