Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Dördünji onluk

-Ependi aga! Amerika gaçyp giden Eneküti daızam ıogalypdyr! Ine Amerikadan hat geldi!
-Wah, wah! İatan ıeri ıagty bolsun!
-Bilıäòizmi, Ependi aga! Eneküti daıza size 5000 dollar wesıet edip gidipdir!
-Aı berekella! Jany sag bolsun!


Ependi goòºusynyò gapysyny kakıar. Hiç kim jogap berenok. Gaty-gaty kakmaga durıar. Derwezaò agzyna ıuwaºlyk bilen kellemen türkmen iti Alabaı gelıär we ºeıle diııär:
-Ependi aga, gapyny kakma! Öıde adam ıok!
Itiò geplänine geò galan Ependimiz özünden gidip ıykylıar. Birsalymdan özüne gelıär we ite diııär:
-Alabaıjan! Näme, sen üırüp bileòokmy?
Alabaı bolsa:
-Üırüp bilıän! İöne seni gorkuzmaıyn diıdim!


Ependi bilen aıaly unaº iııämiºler. Aıaly pahyr ºapbyldap iııämiº.
Ependi gahary gelip, çemçesi bilen aıalyny urıamyº. Aıaly:
-Nämä urıaò, toba?
-ªapbyldaman iı...
Aıaly indi ºapbyldaman iımäge baºlaıar. Birsalymdan Ependi ıene-de aıalyny urıar.
-Indi näme üçin urıaò, kakasy?!
-ªapbyldaıºyò ıadyma düºdi!


Ependini keselhanada operasiıa etmeli bolıar. Doktor:
-Ependi aga, size norkozy gymmadyndan edeıinmi arzanyndan?
-Doktor jan, meniò pulym kän däl, iò arzanyndan edeweri.
-Bolar agam! Taııar boluò. Huwwa-huwwa ıatypdyr, Ependi agam ıatypdyr....


Ependiò öıünde diwarda ıolbarsyò kellesi asyk dur. Dostlary soraıar:
-Ependi aga, bu ıolbarsy özüò awladyòmy?
-Howwa!
-Näçe okda aldyò, Ependi aga?
-10 okda!
-10-ysam degdimi?
-İok, birem degmedi!
-Onda nädip öldürdiò?
-10 okumyò boº geçenini görüp, ıolbars gülüp-gülüp öldi...


Soldat öılerine granat iberıär:
“Enem jan! Eger sen ºujagaz halkajykdan çekseò, meni 3 gün öımüze göıbererler...“


“Titanik“ gark bolıar...
Gäminiò ıarysy suwda. Garaòky. Gykylyk, agy sesleri... ªol iki aralykda „Titanigiò“ ıanyna kiçijik gaıykda bir özbek gelıär:

-Çaı bar, kofe bar, kiºmiº bar....


Kolhozda her gün iºden soò, ıari gijä çenli ıygnak bolıar diııär. Ozalam iºden ıadaw adamlara agyr degıämiº bu ıygnaklar. Ahyry bir aıal seslenıär:
-İoldaº baºlyk. Meniò ıaº çagam bar, aglaıandyr. Men rugsat berseòiz gideıin! -diııär. Baºlyk rugsat berıär. Aıal gidıär. Yzy bilen ıene bir gelin seslenıär:
-İollaº bashlyk jan, meni hem goıberäıiò-dä!
-Sen nira? Seniò näme çagaò barmy? -diııär baºlyk. İaº gelin bolsa:
-Günde ıari-gijä çenli ºeıle ıignak etseòiz, meniò hiçem çagam bolmaz! -diıipdir.


Aºgabat. Polisiıa bir “Zaparožly” orsy saklaıar. Naruºeniıesi bardyr-da elbet. Polisiıa orsa diııär:
-Siz maºyny gaty sürdüòiz. Türkmen dilinde obıasnitelnyı ıazmaly bolarsyòyz.
-No ıa ne znaıu po turkmenskiı!
-Men bilemok, maòa türkmençe obıasnitelnyı ıaz, nähili ıazsaz ºoò ıaly ıaz!
Ors pikir edıär, pikir edıär. Ahyry jübisinden 10.000 manat çykaryp, kagyzyò üstünde goııar:
-Na tebe obıasnitelnyı!
-Türkmençe neznaıu, neznaıu diıip aldyò ıatdyò. Bilıän ekeniò-ä türkmençe...


Basmaçylyk döwründe bir aıal we iki erkek kiºi Garagumda tutulıarlar.
Basmaçy olaryò atlaryny soraıar:
-Adyò näme?
-Ataberdi.
-Öldüriò, ıigrenıän adym.
Ony basmachylar atıarlar.
-Seniò adyò näme?-diıip aıaldan soraıarlar.
-Meniò adym PATMA!
-Patma diıip bir aıal doganym bardy. ªol ıadyma düºdi. Goıberiò bu aıaly. Gitsin!
Soòra iò soòky adama ıüzlenıär:
-Seniò adyò näme?
-Meniò hakyky adym PATMA, ıone obada maòa Myratgeldi diııäler.

 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

GÜLKÜLI SURAT


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru