Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Bäºinji onluk

Üç sany syçan arak içıäler:
-Geliò oglanlar, adama 1 käse içeli we gezmäge gideliò!
-İok. Gowusy adama 2
käse içeli we aıdym aıdalyò!
Üçinki syçan bolsa:
-Goısaòyzlaò-aı! Gowusy adama 3 käse içeli we piºik kowalamaga gideliò!


Uzak gün ıatmadym. Uzak gije iımedim. Neneò onsaò ıadamaıyn!


Är-aıalyò gykylyk edıär:
Aıaly: -Ölüp, senden dynsamdym!
Äri: -Menem ölüp senden dynsam!
Aıaly: -Sen öljek bolsaò, onda men ölesim gelenok!!!


Aıal keselleri keselhanasynyò palatasynda doktor aılanyp ıör. Ine-de krowatlaryò birinde ıatan erkek kiºä gözi düºıär:
-Siz bu ıerik nädip düºdüòiz?
-Bilıäòizmi, doktor jan! Siz maòa ynanmarsyòyz, emma bu zatlaryò hemmesi kir ıuwan günümden soò baºlady...


Winnipuh bilen Pıataçok (İemºijek) barıarlar. Winni çörek iıip barıar.
İemºijek: - Winnijan, çöregiòden beräıd-ä!
Winni: - Bu çörek däl, bu köke.
İemºijek: - Kökäòden diºledäıd-ä!
Winni: - Bu köke däl, bu külçe.
İemºijek: - Onda, külçäòden beräıd-ä!
Winni: - Ugrasanaı bar, çörek diıdiò, köke diıdiò, külçe diıdiò... näme iıesiò gelıänini özüòem bileòok!


Krokodil Gena bilen Çeburaºka woıenkomatda:
-Gena jan, biziò hem saçymyzy syrarlarm-aı?
-Bilemok Çeburaºka. Hanha hol barıan syçandan sorap göreli.
-Men syçan dal how! Men – Kirpi.


Ependi özüni doktora barladıamyº. Emma doktor oòa näme bolıanyny hiç anyklap bilenok. Näme etjegini bilmedik doktor Ependä ıüzlenıär:
-Ependi aga, siz öıe baryò. Gyzgynjak suwa ıuwunyò, soòra bolsa daºarda, köınekçe sowukda gezmeläò.
-ªeıtsem onsaò meniò keselim bejerilermi?
-İok! İöne siz hökman öıkeniòizi sowukladarsyòyz, men bolsa keseliòi aòsat anyklaryn we gowja edip bejererin.


Serhoº bolup gelen ärine aıaly söwünıär:
-Meıdi ıanan! İene-de serhoº geldiòmi?
Geldiòmi, geldiòmi“ diıip bizar edersiò! Göreòokmy men gelemok! Meni getirdiler!


Awtobusa serhoº biri münıär. Çaıakanyp barıan awtobusda ol oruryp bilmän ıanynda oturan aıalyò üstüne gaıtarıar, aıalyò eºigini görer ıaly edenok. Aıal gyryrmaga baºlaıar:
-Haı, doòuza meòzeº doòuz! Içip içip doòuza meòzäp gidipsiò-ä!
-Özüòe bir seretsene, sen kime meòzeº...


-Öılenmek diımek näme?
-Mugt kir ıuwdurmagyò gymmat görnüºi

 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

MAZAM


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru