Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Altynjy onluk

Bir wagtlar Gresiıada ºeıle däp bar eken. Haçanda bir adam Halk Maslahatynda täze kanun teklip etjek bolanda, ol daºyò üstünde boıny ıüpli durmaly eken. Eger-de kanuny kabul etseler boınundaky ıüpi aıyrıan ekenler. Eger-de kabul edilmese aıagynyò aºagyndaky daºy aıyrıan ekenler.


Ependi obadaºyny jaılaºmak üçin mazarystanlykdaka oòa klasdaºy sotowyı telefondan jaò edıar.
-Ependi aga keıpler nähili?
-Klasdaºjan, men mazarystanlykda! Soòrak özüm jaò ederin.
-Waı Ependijan! Agam! Kim seni öldürdi, nädäıdiò buny.....


İaºamak – oıun ıaly zat!
Emma, oınuò düzgünleri welin OİUN DÄL! 


Ependiò mekdebe gatnaıan kiçi ogly ylgap gelıär:
- Kakamjan! Aı, ıöne salamlaºaıaıyn diıdim...
-Gijä galdyò oglum, eııäm ejeò salamlaºyp gitdi, jübimdäki hemmeje pulumy berdim!


Üçünji gat jaıdan serhoº biri ıykylıar. Daºyna adam bary üıºıär. Ine-de polisiıa geldi:
-Bu taıda näme boldy? Nämäò üıºmeleòi?
-Menä bilemok! Menem seò ıaly ıaòja geldim ºu ıere – diıip, serhoº üsti-baºyny kakyºdyryp gidiberipdir.


Alkogoligiò gürrüòi:
-Men arak içemde aıalymyò ıanynda içemok! Gözümiò öòünde onuò iki sany boluºyny halamok...


Serhoº öıüne gelıär. Oòa aıaly gygyrmaga baºlaıar. Serhoº bolsa:
-Köp içmedim howw! Üç bolup bir çüıºe aldyk!
-Onda näme beıle yraò atyp dursuò, ıerçeken!
-Ol ikisi gelmedid-ä how!!!


Biri irden tursa – daº töwerek ıaºylmyº! İaºyl jaı, diwarlar ıaºyl, özi hem ıaºyl, saçlary, gözleri ıaºyl. Aınadan daºaryk seretse, daºaram ıaºyl. Köçä çykıar, köçedäki adamlaram ıaºyl. Ine-de olaryò biri gyzyl, dym-gyzyl. Geò galyp ony saklap soraıar:
-Eı dost, daº-töwerek ıaºyl, sen bolsa gyzyl. Näme üçin?
-A-a-a-ı! Üns berme, men baºga anekdotdan-laı!


Iwan agamyz serhoº halda, gözlerini gögerdip ıary-gije öıüne gelıär we aınaò öòüne geçip ıüz-gözüniò ıarasyna leıkoplastyr ıelmeıär. Geçip ıatıar. Ir bilen aıaly:
-Iwan, näme sen düın içip geldiòmi?
-Daºetsin! Heı-de men içerinmi?
-Onda nämä aınaò ıüzüni leıkoplastyrdan doldurypsyò?


Meniò TMT ıaly bir zady 10 gezek gaıtalamak endigim bar.
Meniò TMT ıaly bir zady 10 gezek gaıtalamak endigim bar.
Meniò TMT ıaly bir zady 10 gezek gaıtalamak endigim bar.
Meniò TMT ıaly bir zady 10 gezek gaıtalamak endigim bar.
Meniò TMT ıaly bir zady 10 gezek gaıtalamak endigim bar.
Meniò TMT ıaly bir zady 10 gezek gaıtalamak endigim bar.
Meniò TMT ıaly bir zady 10 gezek gaıtalamak endigim bar.
Meniò TMT ıaly bir zady 10 gezek gaıtalamak endigim bar.
Meniò TMT ıaly bir zady 10 gezek gaıtalamak endigim bar.
Meniò TMT ıaly bir zady 10 gezek gaıtalamak endigim bar.

 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

MAZAM


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru