Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
İedinji onluk

Eneküti daızamyz elmydam Ependi agamyza „Seniò eliòden gelıän zat ıok, iº oòaraòok“ diıip käıinjiräp ıörermüº. Ine-de Ependi agamyz Eneküti daızamyza diııär:
-Seretsene hany Enekütim, jaıymyza nähili oboı ıelmäp çykdym! İekeje ıygyrdam ıok, hemmesi gönije!
-Tüweleme daº edipsiò! Emma, hany biziò gapymyz?


Ependi gaplaò awlamaga daga gidıär. Ine-de gaplaò. Ependi gaplaòdan atıar. Daº-töwerek ala-tozan. Ependi pikir edıär: -Degdimikä? Degmedimikä? Degdimikä?...
Bir salymdan tüpeòiò tüssesi aırylıar we gaplaò Ependiniò ıeòsesinden tutıar we:
-Degmedi Ependi aga, degmedi! – diııär.


 Ependi ogluna käıinıär:
-Oglum, seniò ıaºyòda Napoleon öz mekdebinde iò gowy okaıan çaga bolupdyr, sen bolsa diòe ikilik almagy bilıäò.
-A seniò ıaºyòda kaka jan, Napoleon Fransiıanyò karoly bolupdyr...


 Iki garry ıaºuly gepleºıär:
-Heı seniò çagalykda arzuw eden arzuwyò hasyl boldumy?
-Howwa-la!
-Hany aıdyp ber.
-Men kiçikäp ejem jan saçymdan çekip urardy. Menem bahymrajyk kel bolsam diıip arzuw ederdim...


Sudıa ogryny sorag edıär:
-Näme üçin sen onuò gapjygyny ogurlapsyò, ustesine-de ony gowy edip urupsyò?
-Gapjygynda puly ıok eken-dä how...


Bir sekretarka iºe ıerleºmek üçin firma gelıar. Ol özi barada gürrüò berıär:
-Men minutda 1200 harp urup ıetiºıän!
Her kim geò galıar. Sekretarka bolsa gürrüòini dowam edıär:
-Aı, onsaò ıazan zadymy özümem okap bilemok.


Iki poliseıler ıaragly banditi tutmak üçin jaıa girmeli bolıalar. Biri beılekisine diııär:
-Birinji sen gir dost! Eger seni olar öldüräıseler, men hökman seniò aryòy alaryn!


-Hyzmatkär, siziò naharhanaòyzdaky siòekler meniò ıüregime düºdi!
-Siòekleriò haısysy ıüregiòize düºdi, hojaıyn! Men ol siòegi itden çykaraıyn!


Iki sany akula gepleºıär:
-Men ºu akwalangistleri iımegi halamok. Bir gezek iıdim welin, siòdirip bilmän aºgazanym agyryp gitdi. Özem reziniò yzy gelip dur.
Ikinji akula:
-Samsyk! Akwalangistleriò daºyny arassalap iımeli ahyryn!


Mugallym: "-Piwo diıip nämä aıdylıar?"
Okuwçy: "-Piwo - turºadylan spirtli Coco-Colanyò bir görnüºidir, towariº mollym!"

 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

MAZAM


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru