Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Sekizinji onluk

Parklaryò birinde öısiz bir bende otur diııär. Aıagynda-da bir taı köwüº. Geçip barıan rehimli garry ene soraıar:
-Näme, janym, köwºüòi ıitiräıdiòmi?
-İok, daıza jan! Köwüº tapdym!


Iki sany aç student çilim çekıäler.
-Eºidıäòmi, bir ıerden-ä çiºligiò ysy gelıär?
-Samsyk!!! Çilimiò ujundaky siòegi aıyr.


İangyn öçürijilere jaò gelıär:
-İanıan, bahymrak geliò, öıüm ıanıa....
Operator oòa jogap berıär
:
-Çakylyk kabul edildi. A siziò öıüòize nädip barmaly?
Öıi ıanıan:
-.......siz näme meò üstümden güljek bolıaòyzmy?....Ullakan gyzyl maºyna münüp geliò....


Polisiıa gaty sürüp gelıän maºyny saklaıar:
-Bu ıerde 40-dan ıokary sürmek bolanok, siz bolsa 80-den hem geçirip sürdiòiz. Nirä howlukıaòyz?
-Size 10.000 manat getirdim diıäımeseò, üıtgeºik howlugıan ıerimem ıok...


Giden yns-jynssyz çolde it gyssanyp barıar. Daº-töwerekde hiç kim we hiç zat ıok. Gyssanyp barıan it:
-Wah....! Bir agaç tapmasam-a masgara bolaryn-ow...


Polisiıa iºgäri baºlygynyò kabinetine girıär:
-Habar bermäge rugsat ediò, ıoldaº kapitan.
Kapitan bolsa, köıneginiò jübisini açyp:
-Habaryò bolsa, beriber…


Agtygy garry enesinden soraıar:
-Ene, aı ene! Näme üçin ıer pyrlanıar-aı?
-Ah, sen garagol! İene-de kakaò aragyndan iºdiòmi?


-Esger Amanow, hatardan çyk!
Amanow özünden gidip ıykylıar.
Komandir:
-Näme boldy oòa?
-Hatardan çykdy…


Adamiıijileriò maºgalasynda agºamlyk nahary biºıär. Kaka-adamiıiji biºıän çorbaò tagamyny barlap görıär. Nahardan dadanyny tüıkürıär we Eje-adamiıijiniò ıakasyndan tutıar:
-Haçan-da etli çorba biºireòde nahara atan buduò jorabyny çykaryp atmalydygyny men saòa näçe gezek aıtdym?


Polisiıa gapyny kakıar. Gapyny bir aıal açıar.
Polisiıa:
-Häziriò özünde balagyòyzy aıyryò!
Öı eıesi:
-Näme, ºu wagtmy? ªu ıerdemi?
-İok, how! Men size balkonda serip goıan balagyòyzy aıyr diııän! Häzir köçeden hökümet delegasiıasy geçmeli!

 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

MAZAM


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG