Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Dokuzynjy onluk

Bir çopan Aºgabada gitmek üçin samolıota münjek bolıamyº. Elinde-de bir semiz goıun diııä. Aeroportda:
-İaºuly, bu goıny nirä alyp barıaò? Samolıota goıun salmak bolanok.
-Aı, inim! Bu goıun däl, bu para-peºgeº. „Goıun“ bolsa Aºgabatda institutda okaıar.


Özüne göwni ıetıän bir çopan, beıik daga  çykıamyº. Görse, ol ıerde-de özüne göwni ıetıän bürgüt otyrmyº. Çopan bürgütden soraıar:
-Eı, bürgüt! Hany, maòa aıt. Sen nädip uçup bilıäò?
Bürgüt asmanda uçmagyò kyn iº däldigini düºündirıär:
-Ine, ºeıle. Özüòi bu gaıadan aºak göıberıäò we uçmaga baºlaıaò. Men ºeıdip uçıan. Meniò kakamam, kakamyò kakasam, kakamyò kakasynyò kakasam ºeıdip uçıadylar – diıip, özüni gaıadan göıberıär we bir salymda howada gözden ıitip gidıär. Çopanyò hem bürgüt ıaly uçasy gelıär we gaıadan özüni göıberıär. Bir salymdan soò howada aºakdaky sesler ıaòlanmaga baºlaıar:
-Wa-a-a-a-ah, seniò özüòem, kakaòam, kakaò kakasynam, kakaò kakasynyò kakasynam…….


2 köpeltmek 2 – näçe bolar.? Nagt bolsa – 4 bolar, bir ıerden alsalar – 3-den bolar, bank üsti bilen hasaplaºsalar 5-den bolar.


İokary okuw jaıyna girmek üçin ekzamende sorag soraıarlar:
-
Siz Puºkini tanaıaòyzmy?
-İok.
-Magtymguly, Zelili, Kemine bilen tanyºlygyòyz nähili?
-Bularam tanamok.
-Berdi Kerbabaıew, Kerim Gurbannepesow dagylary bir tanaıaòyzmy?
-Bular bilenem tanyº däl.
-Gidip bilersiòiz. Indiki ıyl geliò.
Ekzamen tabºyryp bilmedik dostumyz keıpiz gapydan çykıar. Daºardakylar ondan soraıar:
-Nätdiò? Geçdiòmi?
-İok-laı, tanyºyò bolmasa geçirenoklar-laı. Meniò bolsa tanaıanym ıok…


Mugallym okuwçylara diııar:
-Kim özüni samsyk hasaplaıan bolsa ıerinden tursun.
Hiç kim ıerinden gozgananok. Bir salymdan soò Ependiò ogly ıerinden turıar. Mugallym:
-Näme Ependiıew, sen özüòi dogrudanam samsyk hasaplaıaòmy?
-İok.
-Onda name ıeriòden turduò?
-İeke özüòiz dik duraòyzsoò, size ıoldaº bolaıyn diıdim-laı…


Iki serhoº duºuºıalar we irden giç agºama çenli “bellemäge baºlaıalar”. Biri beılekisine diııär:
-Dos-s-s! İene-de az-za-jyk içelimi?
-Häzir, men barlap göreıin. Eger men ıerimden turup iki ädim adip bilsem, onda hokman iç-çeris. Eger ıykylaısam……, onda men öıe gaıtjak.


İigit bilen gyz kinoteatrda hindi kinosyny görüp oturlar. Gyz oglandan soraıar:
-Nähili pikir edıäò, iò soòunda olar öılenerlermik-ä?
-Dagy näme! ªular ıaly kinolaò soòy gynançly gutarıar ahyryn.


Bir amerikan bir orsdan soraıar:
-Bagyºlaò, orslar köp arak içıä diııäler, ºol dogrumy? Siz bir stakan arak içermisiòiz?
-Elbetde! Duza basylan hyıarjagaz bilen içsem hemmesi gül ıaly bolar.
-A üç stakan içermisiòiz?
-Elbetde! Üç stakany uç sany hyıar bilen içerin, gürrüòi bolmaz.
-A ıüz stakan içermiò?
-Gulagyò galıamy? Onça hyıary men nadip iıeıin!?


Iki dostyò gürrüòi:
-Bilıäòmi, düın agºam ºeıle bir zat boldy! Gidip barıadym welin, bir oglany üç bolup urup duran ekenler. Aı, menem onsaò, kömek edeıin diıdim.
-Berekella! Gör sen nähili batyr! İeri onsaò kömek etdiòmi?
-Elbetde. Sen bir görsediò biziò dört bolup ony ıenjiºimizi….


-Seniò eliò meniò jübimde name iºleıär?
-Otlyçöp gözleıän, agam.
-Adam ıaly  sorasaò bolmaıamy?
-Soramaga utandym-da...


 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

MAZAM


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG