Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Pidalarymyzyò yzasy

 

1948-nji ıylyò oktıabr aıynyò 5-den 6-syna geçilıän gije 1 sagat 12 minut 5 sekuntda Aºgabatda hem-de onuò golaıyndaky etraplarda ägirt güıçli ıer titredi. Bary-ıogy 10 sekunt dowam eden, ıöne güıji 10 baldan hem geçen elhenç sarsgyn göz açyp-ıumasy salymda ıaòy uka giden ºäheri ıer bilen ıegsan etdi.

Bu maglumaty Türkmenistanda ıaºaıanlaryò bilmeıäni ıok bolsa gerek. Ol okuw kitaplaryna çenli girizilen. Bu tebigy betbagtçylyk ıüz müòden hem köp janlaryò pida bolmagyna getirdi. İüz müòdenem köp ykbal… Olaryò arasynda atalaram, enelerem, gerçek ıigitlerem, gyzyl çog gelinlerem, oınap ıörenje çagalar, heniz dünıä inip ıetiºmedik nesillerem bar… Bu bela uruº belasyndanam aıylganç görünıär. Duºman ıok, howp ıok, hatar ıok…

ªol ykbalaryò arasynda iline Serdar ogul goıup giden ene Gurbansoltan eje-de bar. İogsa ol heı kesege dözüljek enemidi? Uruºda galan ıan ıoldaºynyò ojagyny saklap oturan wepaly ene! Üç oglunyò daºyny dolap, ilden kem geıdirmän, ilden kem iıdirmän, hiç kimden pes terbiıelemän, hem ata terbiıesini, hem ene terbiıesini berip, naıbaºy ogullary ıetiºdirip oturan ene! Enelik mähri dogup gelıän türkmen Güneºi ıaly ıyly, göz ıaºlary türkmen baharynyò ıagyºy ıaly dury, göwni türkmen ıaılasy ıaly giò, buısanjy, merdemligi daglaryò gaıasy ıaly berk, paıhasy asuda asmanymyz ıaly parahat ENE! TÜRKMEN ENESI!..

Bir enede ºeıle mertebe bar bolsa, ºol betbagtçylygyò pidasy gör nähili agyr! Belki biz Magtymgulymyzy ıitirendiris, kim bilıär, Röwºen Göroglymyz görde galandyr… Muòa çydaman jaıryldymy gara baıyrlar? Garaòky asman göterip bilmedi Aºgabadyò depesinde çaıkanan ºol gijäniò tozanyny. Ony ıellerem göterip bilmedi. Olar diri galanlaryò ıüzünde galdy, ıürek-bagryna çökdi… Garaºsyzlygymyzy alıançak ºeıle gijäniò ıasynam ıas ºekilli tutup, hatyrasyny beıige galdyryp bilmedik. Häzir bolsa paıtagtyò ıüreginde Beıik Prezidentimiziò hut özüniò tagallasy bilen bina edilen türkmeniò Röwºen balasynyò altyndan heıkeli lowurdap otyr. Beıik Türkmen enesiniò heıkeline ıaºlar gül desselerini goııarlar. Her kim ºehitlerini ıatlaıar. Olaryò ruhuna sadaka berıär.

ªehitleriò ruhunyò ºeıle sylanmagy ıurdumyzyò döwletliliginden nyºan.

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru