Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

İaºyl tugum bolmasa,
Aıym-Günüm
dogmasyn!

Gyº ukusyndan soò pyntygy ıarylan agaçlar ıaºyl reòke bürelip ıaºamaga baºlaıar. ªahalarda saıraıan guºlar bu reòkde ıaºaıºyò bardygyny buºlaıan ıaly. İaºyllyk ıaºlyk, ıaºyllyk ösüº, ıaºyllyk dowamat. Menem Baıdagymyò ıaºyl reòkinde ıaºaıºymy, geljegimi-dowamymy görıärin. Göwnüm ıaºyl tugumyò deòinde guº bolup pelpelleıär.

Enemiò ıumºak elleri baºymy sypan bolsa, ıüpek Baıdagym kalbymy sypaıar. Atam arkama kakyp ıola salan bolsa, Baıdagym elimden çekip öòe alyp barıar. Onuò pasyrdysyndan yhlas aldym, nagyºlaryndan agzybirlik. Ondaky Aı, ıyldyzlar meniò üçin älemiò aı-ıyldyzlary ıaly sowuk hem ºeıle uzakda däl. Olar maòa hem ıakyn, hem mähriban, hem ägirt. Hem baºymyò täji. Onuò ıyldyzlary süınmez, Aıynyò öòi tutulmaz.

İaºyl tugum, haram el ıeterden, haram dil ıeterden beıikde pasyrdaıan tugum! Bu dünıede nämäniò aladasyny edip ıaºadyò diıseler, iman gazanyp, Seni has-da beıige götermegiò aladasyny edip ıaºadym diıerin. Çünki sen garaºsyzlygyò, bitaraplygyò, parahat, asuda döwletimiò baıdagysyò.

Seniò iò gowy görıän düºünjäò näme diıseler "Ilim-günüm bolmasa, Aıym-Günüm dogmasyn" diıerin. Il-gün nämede jemlenıär diıseler, ıaºyl tugunyò astynda diıip jogap bererin.

Esger bolup, öòünde dyz epip, ıaºyl tugy öpıärkäm öz enemiò maòlaıyndan öpdüm. Onuò öòünde wepadar boljakdygyma kasam edemde dünıeden öten ata-babalarymyò, Gökdepe galasynyò, Gazawat gyrgynçylygynyò, Garrygala söweºleriniò, Sarahs merdanlarynyò... Watan diıip, türkmenim diıip jan beren ähli ºehitleriò öòünde kasam etdim. Iliniò ildigini, ıurdunyò ıurtdugyny, bilen halkym munuò ºaıady ºudur diıip ıaºyl tugy asmana göterdi. İaºyl baıdaklar mertebesi has-da belende galyp, ruhy göge göterilen halkymyò ganatlary ıaly pasyrdaıarlar. Onuò her sapagy bir türkmendir, onuò her nokady bir türkmenistanlydyr. Baıdak ıöne bir taıaga dakylan mata däl, ol meniò mertebämdir.

İaºyl tugum - ol meniò terbiıämdir. ªu dünıede baıdagymdan beıikde pasyrdaıan hiç zady görmedim. Men onuò ıüzünden ejemiò mährini, kakamyò paıhasyny, özümiò kim bolmalydygymy okadym. Diòe men däl, Ony hemmeler baºlaryndanam belentde göterip gezıärdiler. Hatda Watanym hem ºonuò bilen tanalıar. Men özümi baıdagyma mynasyp bolmalydyryn diıip terbiıeledim. Beıle iº eder ıaly sen näme türkmen dälmi diıip özümi erbet endiklerden sakladym. ªony baºarmaz ıaly sen näme türkmen dälmi diıip özümden arassa ahlagy, tutanıerliligi, ıeòºe tarap erjel hereket etmegi... talap etdim. İaºyl tugum meniò türkmenligimdir.

İaºyl tugum hakyndaky düºünjelerimiz, oòa bolan hormatymyz, onuò öòündäki borjumyza garaıºymyz ıyl-ıyldan goıalyp gidip otyr.

İaºyl tugum meniò bereketimdir. Her öıüò bereketini saçagy goraıar. Saçagyò hatda çetjagazyna aıagyò degmesi hem biziò ilde günädir. ªeıle mukaddes saçaklaryò jemlenmesi sensiò, mukaddes tugum! Türkmen saçaklarynyò ählisiniò mukaddesligi sendedir, tugum! Sen Watan saçagysyò! Sen pasyrdap durkaò hiç bir keseden gelen nebitime-de, gazyma-da, halyma-da, bedewime-de, dänäme-de, pagtama-da... eıemsiräp bilmez.

İaºyl tugum - ol meniò ıüzümdir. Bir kese ıurda barsam meni baıdagymdan tanarlar. Ol meniò ıüzümdir. Ähli abraıym, çeken zähmetim, aºan menzillerim, ıeten derejäm.. . - hemmesi baıdagymyò ıüzündedir. Hudaıa ºükür, ile çykmaga ıüzüm bar, ile görkezmäge ıaºyl tugum! İaºyl tugum bolmasa, Aıym-Günüm dogmasyn!

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru