Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Bedewe
bagyºlanan mukam

 

Bedewe bagyºlanan mukam… Ol Bedewe bagyºlanan roman… taryh, pelsepe, hemme zat…

Dokuz ıaºymda ata mündüm, ºondan bärem ondan aırylyºyp bilemok. Her münemde galkyndym, beıgeldim, her düºemde peseldim, kiçeldim. At meniò gözümde, sözümde, eserimde burum-burum tüsseläp, köräp ıanıan, adamzat ruhundan ıere damyp dörän we soòra adamzady arkasyna mündürmäge gelen buºlukçy mysaly. İeòºiò, buısanjyò we merhemetiò buºlukçysy…

ªygyr, pikir, sungat adamsynyò ähli baºarnygyny aty wasp etmäge ulanmagyna çydam edip bilmän we bu ıola sarp edilen ähli güıç-gaıratlara bahyl gözleri bilen garan, düºünjesi dar adamlar hem bolup biler. Gomeriò „Odiseıindäki“ baº gahrymanyna uly deòiz balykgulagyny berip, deòiz sesini diòlediºi ıaly men hem bu adamlary at dünıäsine gulak asmaga çagyrıaryn. Düºünjege düºnükli bolan bolsa gerek… Ata münülmez, galkynylar, atlanylar.

Atyma münüp, ºäher daºyna çykamda henize çenli ıeòlemedik derdim, aırylmadyk gussam, öıke-kinäm bolmandy… Bu dünıäni maòa erteki ıaly edip beıan etseler, onuò altyn derwezesinden diòe atly girip giderin. ªonuò üçindir bu ıalançy dünıäde hiç bir zada rowa görmedik sözlerimi ady päk ata bagyºladym…

Münülıän haıwanlaryò içinde hiç birisi at bilen deòeºdireòde gödek ıük daºaıjylykdan baºga häsiıete eıe däldir. Atdan baºga, pilden eºege çenli ähli haıwanlaryò her tüıüne dürden ıasalan hünji düzseòem at bilen deòeºdirseò öli garantga ıalydyr. İagny, biz ıerden aıagymyzy üzüp, ata atlananymyzdan soò onuò müò dürli ıöreıºi, ıol alyºy, sanjylyp durºy, çarpaıa galyp oıun ediºi — ruhumyzyò ähli künjeklerine täsir ediºi bilen ol hamala biziò ıarpy göwrämize öwrülen ıalydyr. Misli ol adam bilen bütewileºene meòzär. Galam ıaly inçe aıaklaryò üstünde dünıäde iò sazlaºykly göwre, kybapdaº boıun, buısançly baº… Soòra bu täsinlikleri örten hamala beıik soltan lybasy geıdirilen ıaly çar ıana öwüºgin atıan mele, dor, al, gara, gyr… reòkli ıukajyk derisi… ªalara mynasyp, sürmeli, elde çekilen ıaly owadan hem jümmüºinde agy-hasrat görünıän gözler… İeòiº baıdagynyò tugrasyny ıatladıan ıallary, gujurlylygyò nyºany guıruk…

Bu aklyòy haıran ediji beden gurluºy bilen at ynsan oglunyò iºçisinden begine çenli, sportsmeninden hökümdaryna çenli berlen we olara iºleriò iò gödeginden iò inçesine çenli maddy we manewi goldaw bermek wezipesini ıerine ıetirıän ylahy sowgatdyr.

Aty ne haıwanat ylmy, ne maldarçylyk, ne ykdysadyıet, ne esgerlik, ne-de sport we çapyjylyk taıdan hersinde aıratyn, hemmesinde birlikde-de düºündirmek kyn… At bu ulgamlaryò hersine bir öwüºgini bilen ornan hem öz manysy we gymmaty boıunça olardan has beıige galan janawerdir…

(Türkiıäniò meºhur ıazyjysy Nejip Fazylyò “Bedew ata simfoniıa” kitabyndan terjime)

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru