Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Bitaraplyk -
- bagt sakasy

 

Daºary syıasy meselelere bagyºlanan “edebiıatlarda” bitaraplyk diıip beıleki döwletleriò arasyndaky urºa gatnaºmaıan we söweºıän taraplaryò hiç birine-de harby kömek bermeıän döwletiò syıasy hem hukuk ıagdaıy aòladylıar. Bitaraplyk ºeıle ıagdaı hökmünde gadymy döwürde hem belli bolupdyr, ıöne iº ıüzünde ol döwürde o diıen giòden ösmändir. XVIII asyrdan baºlap “bitaraplyk” diıen söz halkara gatnaºyklarynda ulanylyp baºlanıar.

Türkmen halkynyò köp asyrlyk taryhynda bahasyna ıetip bolmajak, diıseò ägirt uly ähmiıetli, zamana derejesindäki beıik wakalaryò biri söıgüli Serdarymyz Saparmyrat Türkmenbaºynyò jöwher pähimli syıasatynyò miwesi bolan Bitaraplyk baıramydyr. Milletiò öòbaºçysy halkymyza her millete nesip etdiribem durmaıan beıle bagty alyp bermek üçin ıurdumyzyò garaºsyz bolan gününden baºlap berk alada etdi. Daºary syıasatda Türkmenistanyò parahatçylyk söıüji, hoºmeıilli bitaraplyk syıasatyny ıöretjekdigini yglan edip, ony gyºarnyksyz berjaı etdi. Saparmyrat Türkmenbaºy 1992-nji ıylyò iıul aıynda İewropada howpsuzlyk we hyzmatdaºlyk guramasynyò agzalary bolup durıan döwletleriò döwlet we hökümet baºtutanlarynyò konferensiıasynda eden çykyºynda Türkmenistanyò öz daºary syıasat ugrunyò özeni edip parahatçylyk we ynsanperwerlik ideıalaryny saılap alandygyny belledi. Ykdysady hyzmatdaºlyk guramasynyò agzalary bolup durıan döwletleriò baºtutanlarynyò 1995-nji ıylyò martynda Yslamabatda bolan duºuºygynda sebitde bitarap döwletiò we parahatçylygy ıola goıujy merkeziò statusynyò (derejesiniò) berilmegi hakdaky teklibi öòe sürdi.

Halkymyzyò bitarap döwlet bolmak baradaky myradynyò hasyl bolmagynda Beıik Ynsan Saparmyrat Türkmenbaºynyò 1995-nji ıylyò 23-nji oktıabrynda Birleºen Milletler Guramasynyò Baº Assambleıasynyò 50-nji ıubileı sessiıasynda eden çykyºy aıratyn ähmiıete eıe boldy. ªol taryhy çykyºynda Merhemetli Serdarymyz Türkmenistanyò hemiºelik bitaraplyk syıasatynyò düıp mazmunyny çuò esaslandyrdy we bu syıasatyò iº ıüzünde durmuºa geçirilıändigini nygtap belledi.

1995-nji ıylyò 12-nji dekabry. Bu gün türkmen halkynyò taryhyna altyn harplar bilen ebedilik ıazylan gündir. ªol gün Birleºen Milletler Guramasynyò Baº Assambleıasy Türkmenistanyò hemiºelik bitaraplyk statusyny ykrar etmek we goldamak baradaky rezolıusiıasyny kabul etdi. 185 döwletiò biragyzdan tassyklan ºu namasy Türkmenistanyò BMG tarapyndan ykrar edilen ilkinji bitarap döwletdigini dünıä jar etdi.

İurdumyzyò hemiºelik bitaraplyk statusyny almagy 1995-nji ıylyò 27-nji dekabrynda geçirilen Türkmenistanyò Halk Maslahatynyò mejlisiniò üns merkezinde boldy. Halk maslahaty bitaraplyk statusy bilen baglanyºykly Konstitusiıa üıtgeºmeler girizdi we birnäçe kanunlary kabul etdi. Türkmenistanyò Prezidentiniò Permany bilen her ıylyò 12-nji dekabrynda “Türkmenistanyò milli baıramyny Bitaraplyk gününi” bellemek karar edildi.

Bitaraplygymyzy alan günümizden bäri Türkmenistan tanalmaz derejede özgerdi. Aºgabat sebitdäki ylalaºdyryjy merkeze öwrüldi. Paıtagtymyzda täjigara, owganara gepleºikleriniò ençeme tapgyry geçirildi. Aıratyn geosyıasy ºertlerde ıerleºen Watanymyz tutuº adamzadyò bähbidine hyzmat etjek ençeme ykdysady taslamalaryny orta atdy. ªolaryò durmuºa geçirilmegini bitaraplyk syıasatynyò miwesi atlandyryp bolar.

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru