Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

s-bugday.jpg (14114 bytes)

Bugdaıly meıdan

 

Bugdaıly meıdany gowy görıän. Ony gowy görmeıän barmy? Ilki maısa bolar, soò sümmül. Adam ogly bugdaısyz oòup bilenok, biljegem däl. Ol ynsan ady dakylanyò ıüreginiò ıagy, gözüniò nury, ysgyn-deramaty, mejaly.

At göwsüne ıetıän bugdaıly meıdanlar söıeniºseò arkaò, direnseò maòlaıyò. Öòem ºeıle eken, häzirem ºeıle, ºeıleligine-de gider. Çünki bugdaı ar-namys, lebiz, ygrar, gaırat, mertebe, ykrar edilme. Ol aò durulygy, üºük, paıhas. Bugdaı döwletliligiò binıady, birek-biregiò köòül saraıynyò açary, bir-birege iò beıik hormat duz bilen çörekde, sarpaò, ynanyºmagyò derwezesi bugdaı.

Altynsow öwüsıän gallaly meıdanlar heniz ıaºyl maısakalar akar suwlara, lemmer-lemmer bulutlaryò bujagynyò ıazaryna, aıly gijelere, gündogardan ösen saba ºemalyna maıyldylar. Soò ynsanyò alyn deriniò damjalaryny görüp onuò baºlary aºak egildi. Tagzyma geldi, oruma geldi. Ynsan oglam oòa tagzym edip, ormaga geldi. Bu iki hormatdan, tagzymdan bakylyk sazyna meòzeº ajap sazlaºyk meıdana geldi. Harpyklar sowruldy, çäçler galdy, harmanlar atyldy, ähli argynlyklar ala daglara siòip gitdiler.

Daıhan deri… Ol ıöne bir ajy der däl. Ol bu günki Galla Garaºsyzlygyny kemala getiren der. Gara deriò saçmasaò ak bugdaıyò önmeıär. Gepiò-sözüò diòlenmeıär. Elewreıän aç gözleriò kiºi gapysyndan ıygnanmaıar. Adyò alga alynmaıar. Ajyò aòy ıok, ajyò haly ıok. Ine, ºonuò üçin döwletiò binıady bugdaı. Biz indi düºündik, Beıik Serdarymyz Saparmyrat Türkmenbaºynyò etrapma-etrap aılanyp, dänäniò ekiºine ak pata bermeginiò manysyna. Biz indi düºündik onuò «Galla Garaºsyzlygyny gazanmagymyz gerek» diıip, janyny pidalap aıdıan sözleriniò manysyna. Türkmen dek düınem öz gallasy bilen özüni doırup bilmejek halk ıalydy. Nä onuò ıerine taòry gargapmy, ıa iliniò bili bükülip, öıi ıykylypmydy, dänesi bitmez ıaly?

Bu sowalyò teıenesi ilki bilen türkmeniò Beıik Namysy Saparmyrat Türkmenbaºynyò degnasyna degdi. Ol öz ıurdunyò taòry gargan däl-de Hak nazary düºen ıerdigini ilki öz iline subut edip berdi. Ol öz iliniò bili bükük öıi ıykylan däl-de, döº açyp gezmäge mynasyp ildigini ilki bilen öz türkmenine subut etdi. Ol ar-namys orta goılanda, gara baºdan geçmäge taııar halkyna baº bolup, sanlyja ıylyò içinde göripleriò gözüni, bahyllaryò garagyny gapan guº gursak dänäni özi öndürdi.

Men bugdaıly meıdany gowy görıärin. Oòa bakamda kalbym rahatlanıar. Oòa siòdirilen zähmet kärende haky bilen ölçärden gymmat durıar. Bu meıdanlaryò üstünden ösen ıeller BUİSANJYÒ, BERKARARLYGYÒ, BÜTEWILIGIÒ, BEREKEDIÒ, BAGTYİARLYGYÒ — BUGDAİYÒ RUHUNY kalbyòa salıar. Onuò ruhuny özüne siòdiren kalplar ömri ötinçä bugdaıly meıdany gowy görüp geçerler. Tä ömürleri ötinçä…

G. İegenmyradow

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru