Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


OKA gyzykly zatlary

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary


Çagalygymdan gelıärin...

 

Hawa, biziò hemmämiz çagalygymyzdan gelıäris.
Bu meselede D. Nolte has gyzykly maglumatlary berıär:

Eger bir adam çagalygynda irginsiz tankyt astyna alnyp terbiıelenen bolsa, soò elmydama töweregindäkilerden närza, olary tankytlap ıören bolup ıetiºıär.

Eger öıke-kineleriò arasynda terbiıelenen bolsa, soò öıkelek, dawaçyl adam bolup ıetiºıär.

Eger çagalygynda kemsidilip, üstünden gülnüp terbiıelenen bolsa, soò ol utanjaò, çekinjeò, ıygra adam bolup ıetiºıär.

Eger mähir bilen, düºüniºmek arkaly terbiıe alan bolsa, soò ol sabyrly, giò adam bolıar.

Eger götergilenip, mydama goldaw berlip ulaldylan bolsa, ol özüne ynamly adam bolup ıetiºıär.

Eger bir adam söılüp, töweregindäkileriò göwnünden turmak häsiıeti bilen terbiıelense, ol soò töweregindäkileriò gowy iºlerine gowy baha bermegi baºarıan adam bolup ıetiºıär.

Çagalykda hak-hukugyna hormat goılup terbiıelenen çaga soò adalatly bolup ıetiºıär.

Eger çaga ynanylyp terbiıelenilse, soò ynamdar adam bolup ıetiºıär.

Eger çaga edenine däl diıilmän, lälik ulaldylsa, soò ulumsy bolıar.

Eger çaga dostluk duıgusy bilen terbiıelense, soò agzybir ıaºamaga ukyply bolıar.

Diımek... galany düºnükli bolsa gerek.

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru