Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Eneler jomartdyr,
giòdir eneler…

 

İaºaıºymyzda iò mukaddes barlyk enedir. Ol mukaddeslik depesi gökde, dabanynyò aºagynda bolsa jennet ıerleºen, aramyzda ıaºap ıören mukaddeslikdir. Bu mukaddesligiò köwºündäki tozuny gözüòe sürteninem az görüp, aıagyna ıykylan baºlar, jennetiò gapysyna baºyny goıup bilenler ıaly buısançlydyrlar hem beıikdedirler.

Ene yza çekıän barlykdyr. Ömri boıy endamlary syzlap, ejirler çeker… Onuò ene bolmasy perzentli bolmasyna bagly, oòa „enem“ diıip ıüzlenjege bagly… Perzende ıüzi düºıänçä ene ene däldir. Bolmanda ogullygy ıa gyzlygy oòa „ene“ diımelidir. Enäni enelik derejesine göteren balasy bilen birlikde eneligiò manysy, mähri, pidakärligi, ene mukaddesligi hem ene ruhy bardyr.

Ene bardyr dünıä inderjek çagasyny Hak ıoluna bagº eder. Ene bardyr bala istär, emma oòa ıetip bilmän armanda gider. Ene bardyr düºündirip bilmejek balasy ıaòa ıana-ıana bili bükülip: „Käºkä gyzkam ölüp giden bolsam bolmaıarmy“ diıer. Ene bardyr balasyna söıgüsinden baºy aılanyp howada gezer, oòa elıetmezdir öıder. Onuò ugrunda sergezdan bolup, haly periºandyr. Ene bardyr. Ene bardyr kesekler astynda galsa-da, zalym Fyrgaunyò zulmundaka Musany emdiren ene mysaly il-halkynyò ezizine öwrüler. Ene bardyr pygamber gaºynda otursa-da ıüregi ºeıtan höwürtgesidir. Ene bardyr ses-üınsüzdir, göze ilmez, emma bägüller çemenini ıetiºdirer. Ene bardyr, dessanlara sygmaz. Ol hemmeleriò aòyndadyr, ıüregindedir hem göklerdedir. Ene bardyr kagyzdadyr, galamdadyr, romanlardadyr…

Toprak tohuma enedir, suwa çeºme. How ene adamzadyò enesi, bibi Merıem Isa pygambere, Emine Serwerimiz Muhammet pygambere…

Enäniò gowusam bardyr, erbedem. Gowusyna janlar pidadyr. Erbedine — garamaòlaıyna näme diısekkäk!? Balasyna güler ıüz bermedige, balasyndan güler ıüz görmedige, bagtly güne ıüzi düºmedige…

Ene we bala iki ten bir jandyr. Bala ene jigerinden bir bölekdir. Gujakdaky bala ene ıüregine ıylylyk beren közdür. Ilki emedekläp ıörenje mähirdir. Ulala-ulala tirkeº-tirkeº gelen aıralyklar bilen ene ıüregine ol gor bolup guılar, naıza bolup sanjylar…

Kemala gelme döwri, ıetginjeklik döwri, esgerlik döwri, jahyllyk döwri bular enäniò ıüregini sarsdyryp damagyny dolduran külpetli döwürlerdir. Ene her kötelde göz ıaºyny sil kibi döker. Balasynyò okuw aıraçylygyna, esger aıraçylygyna, öılenme aıraçylygyna döküler ol göz ıaºlar…

Hawa, ol köp aglar, özünden-özi köräp tütär, ıanar. Özi aglap, özi diòen mahallary käteler teselli tapsa, käteler agysyna boglar. Ene balalaryny mukaddes saıan zatlaryna — Watana, ar-namysa bagyº etmesini pidakärlik biler, ondan teselli alar. Perzendiò bimany ıaºasa oòa näme diıjek? Ine, ºonda enäniò dili tutular. Gijeler ıatman aıdan hüwdüleri agy bolup gulagynda ıaòlanar…

Türkmeniò Beıik enesi Gurbansoltan ejemiz, ykbal seni ıüz külpetlere duçar etse-de, sen iliòe Serdar ogly bagyº eden ene bolup çykdyò. Hawa, kesekler astynda galsaòam, il-günüò iò mähriban enesine öwrüldiò. Seniò jomartlygyò çäksiz eken. Seniò giòligiò Watan giòligine barabar eken.

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru