Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Hatyra güni

1881-nji ıylyò 12-nji ıanwarynda ir bilen 11 sagat 20 minutda 1 tonna 120 kilogram därini galanyò gündogar böleginde partladyp, oòa girmäge mümkinçilik gazanan rus goºunlary eııäm 12 sagat 30 minutda galanyò içinde aljyraòòylyga düºen adamlary uçdantutma gyryp ıördüler. Duºmanyò 1 million 140 müò oky bardy. Ol oklar galanyò içine ıygnanan 45 müò çemesi türkmene garºy atylmalydy. Elinde sowuk ıaragdan baºga idili söweº esbaby bolmadyk her türkmene 25 okdan ıetıär. 23 günläp gabalan galanyò içine 872 müòden gowrak tüpeò oky we 120 müòden gowrak top oky atylypdyr… ªahyr Gurbannazar Eziziowyò sözleri bilen aıtsak bir baºa bir ölüm ıeterlikkä, bir baºa 25 ölüm artygrak dälmi?

İöne gala ıygnananlar Watan üçin bir gezek däl, 25 gezek ölmelem bolsa taııardylar. Olar muòa boıun alykdylar. Olarda esasy maksat Watan üçin jan bermek, ºehit bolmakdy. Olar Watan üçin, ar-namys üçin gara baºy gurban etmegiò diòe sözde däl-de, durmuºda nähili bolıandygyny görkezipdiler. Bu bize ata-babalarymyzdan galan iò uly baılygyò, iò gymmatly mirasyò biridir. Olar bize Watany söımegiò asyl nusgasyny goıup gitdiler.

Serdarymyz Permany bilen ºol gerçeklere “Türkmenistanyò gahrymanlary” diıen belent at berildi. Her ıyl Watan üçin wepat bolanlaryò hatyra gününi uly il bolup döwlet derejesinde bellemegi karar etdi. Bu hatyra gününiò her ıylyò ilkinji aıynda bellenilmegi hem ıöne ıere däl bolsa gerek. Türkmeniò her ıyly Watansöıüjilik ruhy bilen hatyra saklamakdan, geçenleri ıatlamakdan baºlanıar.

Gökdepe galasynyò synan gününiò “Hatyra güni” diılip yglan edilmeginiò ıene-de bir uly manysy bar. Ol hem ıeòiºden ıeòiliºiò ıakyndygy görnüp durka ata-babalarymyzyò Watan üçin ölmeli diıip gelen kararlaryny biziò günlerimizde dogry diıip tassyklamakdyr. Gökdepe galasynda dökülen ganyò manysyz däldigini, ºol uruºda wepat bolanlaryò hakyky Watan gahrymanlarydygyny jedelsiz hakykat edip goımakdyr. Ondan öòem, soòam Watan üçin gara baºyny goıanlary Gökdepe galasynda ºehit bolanlar bilen bir hatarda hatyralamakdyr. Gökdepe türkmeniò Käbesidir. Watan üçin türkmeniò bir okuò däl, ıigrimi bäº okuò öòünde durmalam bolsa durup bilıändiginiò subutnamasydyr. Bu gahrymançylyk bizi parahatçylykly günlerde-de Watanyò gymmatynyò, hatda öz janymyzdanam ıigrimi bäº esse gymmatlydygyny ıatladyp durmalydyr. Watanyò abraıy üçin edıän her bir iºimizde, okuwymyzda biziò yhlasymyzyò, görkezmeli gaıratymyzyò näçe derejede bolmalydygyny biz ata-babalarymyzyò ıigrimi bäº okuò öòünde durmaga döz gelip biliºlerini ölçeg edinip kesgitlemelidiris. Biz hem edil ata-babalarymyz ıaly hatyrasy tutulmaga mynasyp adamlar bolup ıaºamalydyrys. Biz parahatçylykly, asuda günlerde Watana ºan-ºöhrat getiren zähmet gahrymanlary bolmalydyrys.

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru