Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


OKA gyzykly zatlary

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Göroglynyò edebi

ªeıle ösen, kompıuterleriò zamanasynda
ıaºap ıörkäk entek tüpeòem atyp görmedik, peıkam atyp, bili egri gylyçly gezen Görogludan edep almak mümkinmi? Göroglyny gören ıok. Wandamy, Arnold ªwaısnegerleri bolsa her ädimde görse bolıar. Edebiıat mugallymy okaò diıip gyssap dursa-da, okap çykardan galyò “Görogly” ıaºlary, mekdep okuwçylaryny gyzyklandyrardan köne ıaly. ªeıle gussaly pikir bilen tekjede duran “Göroglyny” elime alıan. Gözi oıulyp kör galan Jygalybeg agtygynyò baºyny sypap, edil ıanymda ıaly nesihat berip otyr.

İalòyz balam, algyn pendim,
İurduò terk ediji bolma.
Özüòden gaıry namardyò
Minnetin çekiji bolma.

Gyraty besle jul bile,
Oturgyn ähli il bile.
Ölinçäò bedasyl bile
Mähriban bolujy bolma.

İaºulular geòeº etse,
İagºy-ıamana göz ıetse,
Il-halkyò bir iº tutsa,
Sen ondan galyjy bolma.

Tagam berseò, bergin aja,
Daıangyn egri gylyja,
Emma duran gury agaja
Nähak gan çalyjy bolma.

ªat bol il-halkyò görende,
Sözün al, geòeº berende,
Bir garyp aglap duranda,
İanynda gülüji bolma.

Jygalybeg, öwüº-öwüº,
Myhman gelse, etgin söwüº.
Döwüºseò, mert bilen döwüº.
Namardy kowujy bolma...

Kitaby ıapdym. Hiç bir wideofilmiò, kompıuteriò onuò ıerini tutup bilmejekdigine bada-bat düºündim. Çünki çaganyò öz kakasyna öıkünip terbiıe alºy ıaly, tutuº milletem öz ruhy atalaryny, gahrymanlaryny, taryhy ºahsyıetlerini nusga edinip terbiıelenıär. Asly päk türkmeniò ºu gün bolmasa ertir, on bäºinde bolmasa ıigrimi bäºinde “Göroglyny” okamagy gutulgysyz. İöne näçe ir okasa her kimiò özüne bähbit, ahyrynda-da iline bähbit. Çünki il “Göroglusy” bilen, “Görogly” ıaly edebi miraslary bilen ildir.


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru