Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


OKA gyzykly zatlary

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary


GURBAN etmek

Ynsanperwerligiò iò ıokary görkezijilerinden biri ynsanyò gurban etmek ukyby bolsa gerek. Hezreti Muhammet pygamberimiziò atasy Abdulmuttalybyò iò söwer ogly, geljekde dünıä injek iò soòky pygamberiò kakasy bolmaly Abdullany Allahyò öòünde beren sözünde tapylmak üçin gurban etmekçi bolºunda ıa-da Pygamber Serwerimiziò has aòyrdaky ata-babalaryndan Ybraıym pygamberiò ogly Ysmaıylyò damagyna pyçak goımagynda uly many bar.

Synag meıdany bolan bu dünıäde her kim öz derejesine görä synagdan geçıär. Sadalaºdyryp aıtsak, bäºinji klasyò okuwçysyna berilıän sowallar bäºinji kursuò talybyna berilıän sowallar bilen deò bolup bilmez. Muhammet (s.a.w.) pygamberimiz dünıä inıänçä onuò ata-babalary iò ıokary synagdan - Allahyò ıoluna jiger balasyny gurban etmek synagyndan geçmeli bolıarlar.

Allahyò ıoluna diılip edilıän hereketiò Allatagalany begendirjek, razy etjek, seniò bu ıola näçeräk wepadardygyòy görkezip biljek hereket bolmalydygyna biziò köpímiz düºünıäris. ªonuò üçin uludan-uly sadaka berip, ºonda gurban eden janlymyzyò ululygyna görä-de uly sogap gazanarys diıip oılanıarys. Hakykatdan-da sadaka näçe uly bolsa, ºonça-da oòa gelip nahar edinjekleriò, nahardan soò doga-töwir etjekleriò sany köp bolar. Emma…

Bir rowaıatda Osmanly patyºalaryò biri öz baılygynyò hasabyna üıtgeºik bir mesjit saldyrmagy ıüregine düwıär. Ol mesjit hernäçe gymmat düºse-de, onuò ähli çykdajylaryny diòe özi çekip, oòa hiç kimi ºärik edesi gelmeıär. Hatda goòºy döwletlerden gelen kömekleri hem almaıar. Gurluºyk gyzgalaòly dowam edıän mahaly, howanyò yssy günleriniò birinde ol ıere bir garry ene ussalar içsin diıip bir okara aıran getirıär. Sowujak aırany gurluºykçylar derrew baºyna çekipdirler.

ªol gije patyºa düıº görıär. Düıºünde gurulyp gutarylan mesjidi sogap terezisinde çekip görıärmiºler. Tereziniò bir taıynda mesjit, bir taıynda bolsa aıranly okara duranmyº. ªonda tereziniò okaraly tarapy agyr gelıärmiº.

Patyºa gören düıºüne haıran bolupdyr.Onuò mesjit gurduryp, Allahyò ıoluna gurban eden baılyklaryndan pukara bendäniò bir okara aıranynyò gymmatly görülmegi ony oıa batyrypdyr. Bu ıerde syr pukara bendäniò ºöhrata kowalaºman, bir okara aıranyny ak ıürekden bermeginde bolsa gerek.

Sogap terezisinde her bir amala öz möçberindenem agyr agramlyk berip bilıän ak ıüreklilige birnäçe gurban etmeleriò üsti bilen ıetilıän bolsa gerek. Egerde ºol Osmanly patyºa mesjidiò gurluºygyna goıan baılyklaryndan öòürti ıüregini ºol baılyklaryna buısanmak duıgusyndan saplan bolsady. Çünki kalby päklemek hem azapsyz geçmeıär.

Gaharyòy ıuwutmak, diliòi gybatdan saklamak, päliòi pes tutmak, sözüòe wepaly bolmak, halaly-haramy saıgaryp iımek, sogap gazanmak… ıaly ak ıüreklilige alyp barıan amallary berjaı etmek ıeòil iº däl. Biz ilkinji nobatda ähli doga-dileglerimiziò kabul bolmagyna kepillik – ak ıüreklilige ıetmegiò dilegini etsedik. Beren gurbanlyklarymyzyò kabul bolmagy üçin Allahyò buıran parzlaryny berjaı etmäge päsgel berıän häsiıetlerimiziò „damagyny çalsadyk“. Bize käteler günde görºüp, ıören iºdeº ıoldaºymyzyò deòinden salam bermän geçmegimize sebäp bolıan „iºlisiremämizi“ gurban etmek baºartsady. Iò ıönekeıi – bäbeklikden saılananymyzdan „hany, salam et“ diılip öwredilen salamyò sogabyndan galmazlyk bir baºartsady. Terezä mündürilende soòraky etmekçi bolıan uly sogap iºlerimiziò agzy salamlyja oglanyò çaganyò eljagazlaryna sygan sogabyndan ıeòil gelºini görüp haıran bolup durmazymyz ıaly…

Eı, dost, sen maòa Allahyò ıoluna nämeleri gurban edendigiòi aıtsaò, menem sende näçeräk ynsanperwerligiò bardygyny aıdardym. Agºam geljek myhmanlaryò bilen ºady-horram oturmakdan geçip bilmän, Pygamberimiziò halamadyk aragyny olara hödür etseò, ºeıdibem myhmanlaryò öòünde adamçylyk, ynsanperwerlilik edendirin öıtseò, nähili ıalòyºıaò! Çünki seniò diııän ºady-horramlygyò ºeıtanyò ºatlygy, Allahyò bolsa gazabydyr, eı, dost.

Beren gurbanlyklarymyzyò kabul bolmagy üçin Allahyò buıran parzlaryny berjaı etmäge päsgel berıän häsiıetlerimiziò „damagyny çalsadyk“, eı, dost.


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru