Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Elleròiziò hünäri —
— kalbyòyzyò hünäri

 

Bir gyrasyna atyp gelıän daòyò altyn reòki berlen, bir ıanyna bolsa ıaºyp gelıän ºapagyò altyn reòki çaıylan, ikisiniò arasy bolsa dürli öwüºgin atyp duran düzlük... Keteni… Bu-da ıeke-täk türkmen gelin-gyzlarynda duº gelıän ajaıyp sungat eseridir. Arassa ıüpekden dokalıan ketenileri türkmen gyzlary durmuºa çykanlarynda hökmany suratda diıen ıaly geııärler. Bu olaryò ömrüm daòy atandan tä ıaºıança öwüºgin atyp duran owadan hem bir durkly, parahat, düz bolsun diıip edıän niıet-arzuwlary bolaımasyn?

Türkmeniò maºgala durmuºy hakynda kese ıurtly biri gözügidijilik bilen “Türkmen maºgalasynda uly bagt bar. Ol hem iki tarapyò hem biri-birinden arkaıynlygy“ diıipdi. Ine, keteni köınekde ºol arkaıynlygy görse bolıar. Keteni köınek geımegiò asyl manysyna düºünen, ºol köınegine mynasyp millilikde ıaºamagyò gymmatynyò ähli gymmatlyklardan ıokarydygyna düºünen gyz baran öıünde diòe bir özüni däl, maºgalasyny düz saklamak bilen ıaºaıar.

Keteni dokalanda saçyò tary ıaly inçe ıüpekden eriºler ıüwürdilıär. Ol eriºler adam häsiıetleridir. Ol tarlar lülelerden soò — bu edep-terbiıedir, sazdan geçirilıär. ªeıdip häsiıetleriò sazlaºygy emele gelıär. Aºakda iki üzeòòi bardyr — gije bilen gündiz. Olar eriºleriò arasyny açar —wagt seniò aıbyòam açar, ıagºy gylyk- häsiıetleriòem. Taraçynyò elinde argaçly mäki bardyr, ol ony eriºleriò arasyndan geçirer. Bu seniò häsiıetleriò arasyndan geçıän alan manyò, çykaran netijäòdir. Saz olary sazlaºdyryp ıüpek parçany emele getirer. İüpegi berk hem reòkdar keteni köınek geıen türkmen gözelleri siziò ömrüòizem berk hem owadan bolmaga mynasypdyr. İüpeklerine pet berlen ketenili gyzlar enelerinden-atalaryndan pent alan gyzlardyr.

Beıik Serdarymyzyò aıal-gyzlaryò baıramyny ıokary derejede bellemek hakyndaky Permany bilen geçirilıän bu toı güni hakyky eneleriò, gelin-gyzlaryò toıudyr. Egerde türkmen halysy ıaly haly, keçesi ıaly keçe, ketenisi ıaly keteni… dünıede ıok bolsa, olary döreden çeper elli gelin-gyzlar, mährem eneler hem dünıede tapylgysyzdyr. Türkmeniòem ähli milletleriòki ıaly özboluºly, özüne mynasyp gelin-gyzlary bar. Olar her bir maºgalanyò asudalygydyr. Diımek tutuº türkmen iliniò asudalygydyr. Asudalyga-da taı geljek zat barmy näme?!

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru