Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Beıik iºleri etmezden beıik bolup bolmaıar

 

Özüne beıik diıilmegini halamıan kiçigöwünli, pespäl hakyky döwlet ıolbaºçysynyò keºplerini özünde jemlän Saparmyrat Türkmenbaºynyò Watan üçin, türkmen halky, il-ıurt üçin bitiren ägirt iºlerinden mysallar.

• Garaºsyz, özbaºdak Türkmenistan döwletini döretdi

• Türkmenistana bitaraplyk statusyny alyp berdi

• İurtda agzybir, parahat ıaºaıyº ºertlerini döretdi

• Ölüm jezasyny ıatyrdy

• Her ıylyò gadyr gijesinde günä geçmegi kanunlaºdyrdy

• Din azatlygyny berdi, metjitleri gurmaga rugsat etdi we olaryò birnäçesini hut özi açdy

• Gurban baıramyny bellemek barada perman çykardy we baıram günlerini üç gün iº güni däl diıip yglan etdi

• Türkmeniò däp-dessurlaryny gaıtaryp berdi

• Türkmene özüniò hakyky taryhyny gaıtaryp berdi

• Täze bilim syıasatyny döretdi. Bilimde uly özgeriºmeleri geçirdi. Ilkinji halkara ıokary okuw jaıyny we mekdeplerini açdy. ªol sanda türkmen-türk mekdepleriniò açylmagynyò gözbaºynda Saparmyrat Türkmenbaºynyò hut özi durıar. Türkmenistanly ıaºlara dünıäniò islendik ıurdunyò ıokary okuw jaıyna okuwa girmäge ºert döretdi

• Halkyna gazy, elektrik toguny we duzy mugt etdi

• Galla garaºsyzlygyny döretdi

• Ykdysady taıdan örän ähmiıetli Sarahs — Maºat halkara we Türkmenabat — Atamyrat ıurdiçi demirıollaryny gurdurdy

• Dünıä standartlaryna doly jogap berıän “Türkmenhowaıollaryny” döretdi

• Türkmenistanyò häzirkizaman dokma senagatynyò düıbüni tutdy

• Dünıäde deòi-taısyz at tohumy bolan ahal-teke atlarynyò tohumynyò ıitip gitmeginiò öòüni aldy

• “Gök guºak“ paıdarlar jemgyıetini döredip, millionlarça düıp agaç oturdylmagyny gurnady

• Aºgabat ºäheriniò durkuny täzeledi

Bu sanawy gutarnykly ıazmak mümkin däldir. Emma ıokardaky sanalan iºler hem olary bitiren adama beıik diıilmegi üçin ıeterlikdir. ªol iºleriò diòe biriniò baºyny baºlap, ahyryna çenli alyp baryp bilen adamam öz ömründe uly iº bitirdim diıip arkaıyn aıdyp biler. Çünki olaryò diòe birini amala aºyryp bilmek hem är ömrüne ıeterlik. Beıik Serdarymyz bolsa Türkmenistanda ösüºe tarap ädilen her bir ädimiò, her bir döwletli baºlangyjyò sakasynda durıar. Onuò bu iºjeòligine, beıik baºlangyçlary tapmak, olary guramaçylykly baºlamak we ahyryna çenli ıetirmek ukybyna görenler, eºidenler haıran galıarlar. Hatda bu kitapçanyò çapa taııarlanylıan döwürlerinde-de Saparmyrat Türkmenbaºynyò täze bir bitiren ägirt iºiniò ºaıady bolup bileris. Beıik adamlaryò her güni beıik iºler bilen geçıär.

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru