Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlaryPyragynyò we
Azadynyò
Türkmensähradaky mawzoleıi

Magtymguly we onuò atasy Azada mawzoleı dikmek ideıasy Eıranly Myratdurdy Gaza degiºlidir. Umumy keºbi Zeminiò gursagyny ıaryp çykan gyrmyzy güli, goºa mazar bolsa ºol gülüò gunçasyny ıatladıan gümmeziò taslamasyny arhitektor, eıranly türkmen Annamuhammet Nyıazy taııarlapdyr. 1999-njy ıylyò 17-nji maıynda Türkmenistanyò Prezidenti Saparmyrat Türkmenbaºynyò gatnasmagynda bu mawzoleı dabaraly açyldy.

BEİIK PYRAGY

 

Magtymgulynyò öòe süren ruhy ıörelgesi, ynsap, päklik, erkinlik, adalatlylyk ıörelgeleri türkmen halky üçin ºu günem juda-juda gymmatly bolmagynda galıar. Ol biziò gurjak bagtly ertirimizde-de ºeıle bolar.

Saparmyrat Türkmenbaºy

Magtymguly türkmeniò poeziıasynda gymmat
baha daºlaryò biri bolup, ol biziò zamanamyzda täze ıüzügiò gaºynda gözüòi gamaºdyryjy ºöhlesi bilen lowurdaıar.

Professor E.E. Bertels. 

Iòlisde meºhur Wilıam ªekspire deòelen ıekeje
ºahyr bar.
Ol - Magtymgyly.

Braıan Oldis

Onuò (Magtymgulynyò) kitaby, Kurandan soò
türkmenleriò arasynda uzak wagtlap ikinji orny eıelejekdir.. Magtymgulynyò eserleriniò biziò üçin g
ymmatlygy onda türkmen diliniò örän sap nusgalarynyò barlygyndadyr. Bu hili nusgalary onuò at, ıarag hakynda we º.m. temalara bagyºlap ıazan ºygyrlarynda görmek bolıar. Munuò ıaly ıagdaı gündogar halklarynyò edebiıatynda juda seırek duº gelıär.

Toı-tomguda ıa-da ıönekeı bir üıºmeleòde Magtymgulynyò aıdymlaryndan aıdıan bagºyny diòlemek miıesser gelen pursatlary meniò aòymda asla ıitmejek täsir galdyrdy. Biz Etrekdekäk ºonuò ıaly bagºylaryò biri biziò öz çadyryny gurdy. Günlerde bir gün ol özüniò dutary bilen agºamara biziòkä geldi. Az wagtyò içinde ıaº ıetginjekleriò bir topary onuò daºyny gurºap alany üçin haısy-da bolsa gahrymançylyk hakyndaky aıdymlaryò birini aıtmaly boldy. Ol ilki bada dutaryò taryna ıuwaº we sallamly kakyp, bogazyna salyp hiòlenmäge baºlady, bu aıdym däl-de hor çekmäge meòzeıärdi. Emma gyzyºandan soòra, dutaryna örän batly kakyp, sesi örän çasly çykmaga baºlady. Tarypy edilıän söweº gazaplaºdygy saıyn, bagºynyò we töweregindäki diòleıjileriò gitdigiçe ruhlary barha göterilip baºlady. Soòra ıaº çarwalar agraslyk bilen dem alyp, telpeklerini ıere urup, guduz açan ıaly saçlaryny penjeläp, öz-özleri bilen söweºe giren ıaly boldular.

Professor A. Wamberi.

Magtymguly irmän-arman iºläpdir, halkyna
hyzmat edip, ölmez-ıitmez eserler döredipdir, dünıä edebiıatynyò egsilmez hazynasyna öz g
oºandyny goºupdyr. Halk öz ºahyryny söıüpdir, onuò düzen her bir setirini gyzyla gaplan ıaly edip nesilden-nesle geçiripdir. Sebäbi ol il-gün üçin, ıurt üçin hyzmat edipdir, halkyò duºmanlaryny ıakyp-ıandyryjy ıiti setirleri bilen paº edipdir. ªonuò üçinde ºahyryò iºleıän ussahanasy, ıaºan hüjresi döredijilik öıüne öwrülipdir, kim muºagra aıdyºypdyr, kim muamma düzüºipdir.

Türkmen topragynyò dürli künçlerinden kim atly, kim düıeli, kim eºekli ºahyryò täze-täze eserlerini diòlemek üçin, göçürip almak üçin, ıat tutmakdan ötri gelıänleriò yzy üzülmändir. Çünki halk ony özüniò söıgüli ºahyry, pähimli maslahatçysy, sarsmaz hemaıatçysy diıip tanaıar.Onuò eserleri bagºylaryò dilinde, ºahyrlaryò setirlerinde, jemagatyò aòynda ıurduò ähli künçlerinde belent owaz bilen ıaòlanıar. ªeılelikde, beıik pähimdaryò özünden soòkulara “ıadygär galdyran” altyn fondy onuò hakyky eıelerine, türkmen halkyna gelip ıetdi.

Professor Mäti Kösäıew.

Magtymguly bütindünıä poeziıasynyò genji-
hazynasyna giren ºahsyıet, goºgy bilen gürlän akyldardyr.

Resul Gamzatow

Onuò ºöhraty indi bütin dünıä ıüzüne doldy.

Nikolaı Tihonow

 

Magtymgulydan dürdäne setirler

Eger sen hem bolsaò nermu-mylaıym,
Mylaıym sen bolsaò guluò bolaıym,
Gulagyma beren pendiò alaıym,
Kiºige gaty söz aıdyjy bolma.

Deòsiz bilen deò eıleseò özüòni,
Dert oluban geçer sözi janyòdan.
Yrak bolma gadryò bilen gardaºdan,
Her iº tutsaò ol guwanar ıanyòdan.

Eı, ıaranlar, haram iºe ulaºmaz,
Eger dürs bolsa saly bendäniò.
Harama ulaºmaz — laıa bulaºmaz,
Haka dogry bolsa ıoly bendäniò.

Magtymguly öwüt bergil söz bile,
Eºiden deò bolmaz, gören göz bile,
Mert çykar myhmana güler ıüz bile,
Namart özün gizlär, myhman ıoluksa.

İagºylykda özün ile tanadan -
Alkyº alyp, derejesi zor bolar,
İaman bolup, ıagºylygy unudan -
Öz yzzatyn gidir, itden har bolar


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru