Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Serdar ıoly

Beıik gara daglara ak keºde bolan ak ıola çykan türkmeniò baºy gök direıär. Basgançak-basgançak ıollar diòe bir bedeniòi däl, ruhuòy ıokarlygyna garºy göterip ugraıar. İoluò iò belent ıerine ıeteòde bir uly eseriò iò manyly ıerine, maòzyna, manysyna ıeten ıaly bolup gidıärsiò. Çünki ol ıerde ıaºyl tug, her bir türkmenistanlyny dünıä tanadıan Garaºsyz, Bitarap Watanynyò baıdagy pasyrdap dur. Onuò pasyrdysy Watan ıüreginiò gürsüldisi mysaly. İaºyl tuguò ıürek urgusy Beıik Türkmenbaºynyò, Beıik türkmen Serdarynyò her bir ıol-ıörelgesiniò Watanyò ºan-ºöhratyny has-da belende götermekde, il-halkynyò parahat, asuda, eºretli durmuºyny gazanmakda, dostlara wepaly gol uzadyp, hiç kimi kemsitmän, hiç kimden kemsinmän ıaºamakda jemlenıändigini jar edip durana meòzeıär.

Bu ıaºyl tuguò öòünde tagzym edip geçıän halk on ıyl mundan öò Garaºsyzlygyny alyp beren Serdarynyò edil ºu ak ıol ıaly pikir-paıhasyny aºakdaky ıol-ıodajyklardan ıokarda goıup bilendigine indi buısanıar. Geçen on ıyl türkmeniò baºyna gar ıagdyrmady, ojagyny öçürmedi. Gül ıüzli ıigitlerini demir tabyda saldyrmady. Saçagyny boº etmedi. Gaıta, tersine, ony elgaramalykdanam halas edip, saçagyny öz ıetiºdiren ak bugdaıynyò mele nanyndan doldurdy. On ıylyò içinde Türkmenistan döwletiniò yrsgy kemelmän, berekedi artdy. ªeıle güne ıetenine ºükür edıän halk neneò Serdaryny baºyna täç etmesin?!

ªu ak basgançaklar ıaly barha ıokary galan ıyllar Türkmenbaºy zamanasynyò baºlangyjyna öwrüldiler. Serdaryna ynanan, onuò daºyna ıyl-ıyldan berk jebisleºip, ony ömürlik Prezidenti edinen türkmen halky bu gün altyn asyryna gadam urdy. On ıyl mundan öò ºeıle agzybirligiò, ºeıle jebisligiò, ºeıle adyl ºaly bolmagyò türkmene garaºıandygyny öòünden aıtsalar ynyanylmajak zatdy. Taryhda ganygyzgyn, tireparaz, garasöımez, alamançy-galtaman edilip görkezilip gelnen türkmenler Serdar oglunyò baºtutanlygynda bary-ıogy on ıylyò içinde pikirini-güıjüni bir ıere jemläp bilıän, uruº-jenjelden daºda durup, dünıä ıüzünde bitaraplygyny ykrar etdiren Garaºsyz döwletli millet boldy. Diòe ºu ıeòºi üçinem baºtutanlyk edıän döwletini on ıylda ºeıle garaºylmadyk derejä ıetiren Saparmyrat Türkmenbaºy Beıik Serdar diılip atlandyrylmaga mynasypdyr. Beıik Serdarynyò ak ıoly töweregindäkiler entek aljyraòòylykdan çykyp ıetiºmänkäler, sähel ıylyò içinde türkmeni edil eliò aıasynda ıaly äºgär, gör, nähili belende göterdi!

Bu ösüºi gözüò görüp durka geljek on ıylda-da Beıik Türkmenbaºynyò ıurdunda mundanam uly ösüºleriò bolup geçjekdigine ºübhelenmek telek bolar. Aslyıetinde Serdar ıolunda barıarkaò, kalbyò ºübhelerden saplanıar. Daglardan gaıdan sergin ºemalyò seriòi durlaıºy ıaly gözıetimiòe ıerleºen Watanyò bir böleginde görıän zatlaryò ruhyòy tämizleıär. Iò bärkisi “İetimler köºgüne” gözüò düºende paıhasyòa durulyk gelıär. İetim çagalar üçin ºeıle köºgi saldyran Serdaryò parahat pikirlenip bilıän, mährem ıürekli döwlet ıolbaºçysydygyny dag geriºlerini görºüò ıaly aıdyò görıärsiò. Adamkärçiligi ºeıle belent ıolbaºçysy bolan ıurtda ıaºaıandygyòa buısanıarsyò. Hakykatdanam depäò gök direıär. Serdaryò ak ıollaryndan gyºarman ıöräp, bedeniòi berkidip, ruhuòy tämizläp, hakyky watansöıüji bolup ıaºamalydygyòa düºünıärsiò.

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru