Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Türkmen tahıasy

Türkmen tahıasynyò taryhy barada gynansagam bizde anyk maglumat ıok. Emma „türkmenem bar, tahıa-da bar“ bolmagy mümkin. Çünki dünıäniò kellä geıilıän gaplarynyò arasynda biçüwi, esasanam bezegi, keºdeleniliºi boıunça türkmen tahıasyna meòzeıänine duºmadyk. Aıratynam erkek kiºileriò geııän akgaıma tahıalarynyò biçüwi özboluºlydyr. Tahıalarymyzyò gadymydygyny oòa salnan nagyºlaryò gadymylygy görkezıär. Örän gadymydygy jedelsiz bolan Türkmen halysynyò tahıalarymyz bilen köküniò birdigine göz ıetirmek kyn däl. Mysal üçin, edil halylardaky ıaly tahıalaryò düºegi bir — gyzyl reòkdedir. Halynyò esasy bezeliºinde merkezi bolup durıan göl dörde bölünıär. Edil ºonuò ıaly tahıanyò merkezi — depesi hem nagyºlananda ilki dörde bölünıär. Halyda-da, tahıada-da „gülıaıdy“ nagyºyna uly orun berilıär. Aıratynam türkmeniò gülli keçesinde goçuò ºahyna meòzeº nagyºlar giòden ulanylıar. Akgaıma tahıanyò hem depesinde ıerleºdirilen nagyºlar özbaºdak alsaò goçuò ºahynyò ºekilini emele getirıär. Türkmenleriò erkek kiºilere aıdıan “goç ogul”, “gerçek goç ıigit” diıen sözlerini ıatlalyò. Mertligi, merdanalygy, gaıduwsyzlygy aòladıan bu sözleriò ºekil aòlatmasy erkek oglanlaryò, erkek kiºileriò kelle gabynda ıerleºdirilmesinde many bar bolsa gerek. Nagºa many bermek ıörelgesiniò edil halydaky ıaly tahıada-da bolmagy olaryò bir döwürde, bir milletiò wekilleri tarapyndan döredilendigine ºaıatlyk edıär.

Tahıanyò taryhyny has çuò öwrenmek meselesini alymlarymyza goıup, onuò manysy hakynda pikir alºalyò. Medeniıetliligi görkezıär diıip höwes bilen dakynylıan galstuklar ıaly tahıaly oglan kellaçyklygyndakydan tapawutly görünıär. Ilkinji nobatda tahıa oglany edepli görkezıär. Tahıa geıip ulalan adam oglanlykdan kellesindäki tahıa sebäpli ünsli bolmagy öwrenıär. Ol tahıasyny gaçyrmajak bolıar. Ony ıitirmezlige çalyºıar. Tahıasyny gyºyk geımejek bolup geıniºine üns berıär. Eneler tahıadaky nagyºlary düºündirip, ogluna “goç ogul bolduò” diımegi onda tahıasyna bolan buısanjyny artdyrıar, sähel büdräp ıykylany üçin aglap ıörmez ıaly mertleºdirıär, çydamlylygyny ösdürıär. ªeıle sünnälenip, iº edilip tikilen hem-de özünde çuò manylary göterıän tahıany geıenden soò oglan özüni uly adam ıaly alyp barmaga çalyºıar. Edebi artıar, kelpeòlik etmejek bolıar, sylag-hormatyò nämedigine düºünip ugraıar… Edepde gyz tahıasynyò ähmiıeti hem oglan tahıasynyòkydan az däldir.

Türkmen tahıasynyò ıene-de bir gymmatly aıratynlygy ol örän elıeterlidir. Mysal üçin, ıaponlaryò özleriniò ıapondyklaryna buısanyp, gadymy gelip çykyºlaryny hormatlap geııän kimanolary ıaly gymmat düºıän eºik däldir.

Merhemetli Prezidentimiziò bir çykyºynda tahıanyò milli buısanjymyz ıaly geıilmelidigini aıdan mahaly müò kerem mamla. Oglan-gyzlarymyzyò tahıaly bolmagy öz milli buısançlaryny baºyna göterdikleri, türkmen adyna mynasyp ogul-gyz bolup ıetiºmegi ilkinji maksatlary edip goıandyklaryny aòladıar.

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru