Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÖRıäris we OKAıarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Täze ıyl

İer ıüzünde täze ıyldan meºhur baıramçylyk ıok bolsa gerek. Ol dünıäniò ähli ıurtlarynda diıen ıaly bellenilip geçilıär.

Ilki baºdaky dini mazmuny ıuwaº-ıuwaºdan ünsden düºüp, Täze ıyl köp ıurtlarda maºgala ºagalaòlygyna öwrülipdir. ªonuò üçin hem täze ıyl baıramçylygyny diòe bir her ıurduò däl, her öıüò özüçe geçirmek däbi bar. Kim täze ıyly diòe öz maºgala agzalary bilen garºylasa, kim iò ıakyn dostlaryny myhmançylyga çagyryp, özem olaryòka myhmançylyga gidıär. Kim täze ıyly ıolda garºylamagy söııär, baºga biri bolsa täze ıyl baıramçylygynda öıümden uzakda bolsam ol ıyl maòa aıraçylygy getirer dien yryma eıerip, öıünden çykmaıar. Kimler täze ıylda hindi towugyny iımegi yrym etse, kimler ol baıramçylyga tortlary, süıji-kökeleri taııarlaıarlar.

Günbatar İewropada Täze ıyly bezelen arça agajynyò töwereginde köpçülik bolup aıdym aıtmak, bir-birege sowgatlar bermek bilen garºylaıarlar

Amerikanyò Birleºen ªtatlarynda Täze ıyly biçak uly dabara bilen, ºatlykly hem bezemen garºylaıarlar. Olarda Santa Klaus sowgat getirer diıip garaºmak däbi bar.

İaponiıada-da täze ıyl edil İewropada ıa-da Amerikada bolºy ıaly bol-elinçilikde garºylanıar. İewropa arçasy bu adada ösıän ekzotiki ösümlikler bilen bezelıär.

Italiıada bolsa her gelen täze ıyl bergileriòden saplanmaga mejbursyò. Ikinjiden bolsa, gerekmejek öı goºlaryòdan dynmaly. Bu däbe eıerıän italıanlar gerekmejek zatlaryny öıleriniò penjirelerinden daºary zyòıarlar.

Hindistanda Täze ıyl gelende kagyzdan ıasalan ıylany ujunda ot ıanıan peıkam oky bilen urup otlamak däbi bar. Kagyz ıylana ot düºmegi bilen ol ıerde täze ıyl baıramy baºlanıar.

Sudanda Täze ıyly Nil derıasynyò kenarynda garºylamak geljek ıylda arzuwlaryò hasyl bolmagyna kömek edıär diıen yrym bar.

Sudanlylar Nil derıasyna garap arzuw etmek bilen täze ıyly garºylasalar, Panamada Täze ıyly uly goh-galmagal bilen garºylamak däp bolupdyr. ªol mahal Panamanyò köçelerinde maºynlar ses edıär, adamlar bogazyna sygdygyndan gygyrıarlar.

Kubada Täze ıylyò gelmeziniò öò ıanynda öıde bar bolan gap-gaçlar suwdan doldurylyp goıulıar we ıary gijeden soò Täze ıyl geldi diılip ol suwlar köçelere serpilıär.

Latyn Amerikasynda Täze ıyly garºylamaga ilat köçelere çykıar, köpçülikleıin häsiıetli dürli oıunlar, karnawallar gurnalıar.

 


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru