Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


OKA gyzykly zatlary

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Türkmenlerde
wagt aòladylyºy

 

Daòdan wagty — Günüò dogjak ıeriniò ıagtylyp baºlamagy.

Saba, säher wagty, ir ertir — Daò atandan gün dogıança. Tomus aılarynda ol bir ıarym sagatlap dowam edıär.

Ertir wagty — Daò atandan Gün dogup, gowy ıerden saılnıança. ªeıle hem ertir sözüniò geljek, indiki gün manysy hem bar. Mysal üçin, „bu gün bolmaz, ertir gel“ ıa-da „Ertirimizi (geljegimizi) göz öòünde tutsak“.

Salkyn — Bir gündiziò ıarsy. Mysal üçin, „Bu iºi bir salkynda etse bolar“

Ertir salkyn — Gündiziò birinji ıarymy. Gün dogandan günortana çenli dowam edıär.

Öılän salkyn — Gündiziò ikinji ıarymy. Günortandan ıarym sagat çemesi geçensoò baºlanyp, gün ikindi bolıança dowam edıär.

Guºluk — Tomus günleri sagat 9 töweregi

Uly guºluk — Tomus günleri sagat 11 töweregi.

Günortan, günorta, çäº wagty, günorta garaòkysy — Günüò iò ıokary galıan wagty. Günortandan soò gün aºak inip ugraıar. Mysal üçin „Günorta boldy“, „Çarºenbe gün çäº wagty“.

Öılän — Günortandan ıarym sagat çemesi geçenden soò baºlanıar.

Ir öılän — Günortan geçenden soò öıläniò giren ilkinji pursatlary.

Ak öılän — Ir öıleden soò öıle guºluga çenli.

Öıle guºluk — Ak öıländen soò ikindä çenli.

Ikindi — İaºmasy golaılan günüò reòkiniò üıtgäp gyzaryp baºlaıan wagty. Ikindi girende her bir zadyò kölegesi öz boıunyò iki essesine günortanky kölegesiniò boıuny goºanyòdaky uzynlyga ıetıär.

Agºam — Gün ıaºan badyna agºam girıär we garaòky gatlyºıança dowam edıär.

Ir agºam, ilkagºam — Agºamyò ilkinji pursatlary. İaºan günüò ıagtysy solıança dowam edıär.

Giç agºam — İaºan günüò ıagtysy ıiteòkirläp, ºapak doly ıitinçä, asmanda görünıän ıyldyzlar sanardan has köpelıänçä dowam edıär.

İassy — Agºamdan soò ıassy namazynyò okalıan wagty girende baºlanıar.

İary gije — Gijäniò ıarpysynyò geçmegi. Gije umumy ikä bölünip, ıary gijeden öò we ıary gijeden soò diılip hem atlandyrylıar.


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru