Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
On birinji onluk

Ogrudan gorasyn diıip, maºynyò ıanyna  iti daòypdyrlar. Eıesi irden turup görse, maºynyò tekerleri ıokmuº, ogurlapdyrlar... :-(
Maºynyò aınasynda bolsa: “Itiòize zat diımäò. Ol üırdi…” diıip hat ıazyp gidipdirler.


Jygyllykda bir türkmen daızasy keçe satyn alypdyr. Moımudyklap, zordan keçesini süıräp bir taksistiò ıanyna barypdyr. Daıza taksiste „bagažyòy aç“ manysynda ºeıle diııär:
-Oglum götüòi aç, keçäni salaıyn.
Taksistem garagol eken. Daızadan kem galmandyr:
-Daıza jan, keçäò sygmaz!
Daıza welin ondanam ökde eken. Taksiste ºeıle jogap berıär:
-Sygar oglum, sygar! Keçäni eplapjik dykarynyn welin sygar ötägider.


Bazara barıan ogluny atasy saklap ºeıle diııär:
-Oglum, puluòy gawun-garpyz diıip biderek zatlara sowaımagyn. Nas algyn, oglum! Nas…


Bir ıaº ıigit yzynda ıaº gelnini we çülpe çagalaryny ıetim goıup aradan çykypdyr. İarym-ıaº bolup aglaıan dul galan gelni köºeºdirmek üçin molla aga ºeı diııämiº:
-Goı gyzym, aglama! Seniò adamyò gowy oglandy, ol häzir Behiºtde hüır-perileriò arasyndadyr. Oòa hüır-periler hyzmat edip ıörendir…..
Mollanyò bu sözlerini eºden gabanjaò gelin, beter gygyrmaga baºlaıar:
-Wah, ıerçeken! Meıdi ıanan! Ol-a Behiºtde hüır-periler bilen keıpi-sapada gezmeli, men bolsa bärde görgümi görüp ıetim galan çagalary eklemelimi?…


Myhmanhana iki sany dost girıär. Olar ıer almak isleıärler. Elbetde, myhmanhana 5 ıyldyzly däl eken. Soraıarlar:
-Bu doòuzıatakda bir otag näçä durıar?
-Bir doòuz üçin 30$, iki doòuz üçin bolsa 60!


Molla we polisiıa ikisi durmuºdan zeıreniºip barıamyºlar. Birdenem iki sany adamyò erbet urºyp duranyny görıäler. Polisiıa bulary aralajak bolıar, emma molla:
-Dur oglum, entek wagty gelenok… -diııar we polisiıany saklaıar.
Ine-de, uruºıanlaryò biri beılekisini pyçaklap öldürdi. ªondan soòra molla:
-Ine, oglum! Indi barsak bolar. Olaryò biri seniòki, beılekisi bolsa meniòki!


Sirkiò direktoryna telefon jaòy gelıär:
-Salowmaleykim agam! Bagyºlaò, size gepleıän at gerekmi?
Direktor trubkany taºlaıar. Telefon bir salymdan ıene-de jyòòyrdaıar.
-Salowmaleıkim, agam! Meni bagyºlaò, sorajak zadym bardy. Size gepleıän at gerekmi?
Direktoryò gahary gelıär we ikinji gezek hem telefonyò trubkasyny goııar. Üçinji gezek telefon jyòòyrdaıar.
-Eı, haıwan, näme üçin trubkany taºlaıaò? Maòa näme toınagym bilen telefon etmek aòsatdyr öıdıäòmi?


Ependi restoranda. Ofisiant Ependiden soraıar:
-Agam, name iımek isleıäòiz?
Ependi:
-ªol aòyrky gyrada oturan adamyò iııäninden iıjek.
-Bu diııäniò bolmaz, agam! Ol adam iııänini bermez ahyry...


Sygyrlar barada hakykat!
Sygyr bize süıt we et berıär diııäler, emma, bu düıbünden NÄDOGRY! Adamlar ondan  süıdünem, etinem soraman alıalar.


Bir gün Poºalagyòka telewidiniıeden reportaž almaga gelıärler. Reportıorlaram ermeni ekeni, özlerini tanadıarlar:
-Wasiliı Mahçupıan we Grigoriı Lukoçıan.
Biziò Poºalagam özüni tanadıar:
-Men-ä Poºalak Tal çapıan, aıalymam Eneküti Nan ıapıan. (begli100 iberdi)


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

MAZAM

Göroglyny gören ıok.
Wandamy, Arnold ªwaısnegerleri bolsa her ädimde görse bolıar...

Göroglynyò edebi


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG