Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
On altynjy onluk

Ependi Türkiıede okaıan ogluna  hat ıazıamyº:
“Salam oglum! Sag-aman okap ıörmüò? Bu hatly bukjaò içine öz aıdyºyò ıaly 20 $ salyp iberıändirin. Onsaòam bir zady berk belle, 20-lik iki nol bilen däl-de bir nol bilen ıazylıandyr!...“

(Düºünmediklere düºündiriº
: ogly 200$ sorapdyr, kakasam 20$ iberipdir :-) )


Tomus günleriniò birinde, obada. Gapysyz bir hajathanada bir adam iºini bitirip otyrmyº. İoluò gyrasyndan barıan bir daıza muny görüp:
-Toba-toba! Ölmeseò her zat görjek ekeniò. Oglum, hajathanaòa gapy daksaò bolmaıamy?
-Aı, daıza. Bu ıerde ogurlar ıaly zat ıog-a! Gapy nämä gerek?


-Jorajan, äriò nirde iºleıä gyz?
-Üç aı bäri çakyr zawodda iºlän-ä bolıa, ıerçeken.
-İeri onsoò, iºini halaıamy?
-Nä bileıin artyp galmyº. Iºe gireli bäri öıe dolanmasa näme..


Bir aıagy gysga, gözleri çaºy, saçlary düºen, eºikleri sal-sal bir ıaº ıigit “Gelinlik tapyp berıän edara“  gelıär we sakawlap:
-M-m-ma-maòa owa-wadan, wepaly we baı ge-ge-gelinlik gerek! –diııär.
-Size diòe aklyndan doly azaºan biri äre baraımasa...
-Zyıany ıok! A-a-aklyndan aza-a-ºanam bolsa bolıa. M-men razy...


MASLAHATLAR:
1. Agtyklaryòyzy gowy görüò, sebäbi olar ulalansoò siziò ogluòyzdan aryòyzy alyp berer.
2. Haıwanat bagyny gezip öıe gaıtjak bolanyòyzda
: „Gaçyò! İolbarslar kapasadan çykypdyr!“ diıip gygyryp ylgap görüò.


-Kosmosda näme edip bolanok?
-Asylyp bolanok!


Iki sany it derdiniºıä diııä…
Birinji it:
-Meniò hojaıynym gaty gowy adam, maòa günde etlije süòk berıär, gezdirmäge çykarıar, sypalaıar, suwa düºürıär…
Ikinji it onuò sözüni bölıär:
-Meniò hojaıynym-a edil it ıaly…


Ependiniò oglundan mugallymy soraıar:
-Ependiıew, hany sen aıt. Watan goragçysy ilki bilen näme etmeli?
-Ilki bilen özüni Harby komissarlykdan goramaly, ıollaº mollym!


Ependi aga Gurtly kölünde gaıyklara esewan bolujy bolup iºe girıär. Onuò iºi gaıyklary kireıine ulanmaga bermek we wagty gutaranda yzyna almakmyº. Ine bir gün ol kenarda oturan ıerinden eli dürbüli suwda gaıykly ıüzüp ıörenleriò birine bokurdagyna sygdygyndan gygyrıar:
-Heı! Eºidıäòizmi 99-njy gaıykdakylar!  Wagtyòyz gutardy, kenara dolanyò! 99-njy diııän size, derrew yzyòyza dolanyò!
Ependi aga ºeıdip, epesli wagtlap gygyryp durıar... Ahyry Ependiò ıanyna onuò kömekçisi gelıär
:
-Ependi aga, bizde bary ıogy 70 gaıyk bar ahyryn. Näme “99-njy gaıyk” diıip gygyryp dursuò?
Bu sözden soò Ependi aga ıeòsesini gaºaıar we ıamaºgan gas gatyrak gygyrmaga baºlaıar:
- 66-njy gaıyk! Näme boldy size how? Sesleniò ahyryn!!! 66-njy!


Gümrükhana iºgäri daºary ıurtdan gelen turistiò goºlaryna seredip durºuna ºeıle diııämiº:
-Hany, derrew bir zady anyklaly. Bu goºlaryò haısylary siziòki we haısylary meniòki?


 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

Eıho!

Türkmen tahyasy
Türkmen tahıasy


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG