Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
On ıedinji onluk

-“Möjeklerem dok, goıunlaram abat” diıen naklyò manysy name?
-Diımek möjekler çopany we itini iıendirler.


-Aıtsana goòºy jan, siz nädip baıadyòyz?
-Gysgaça aıdaıynmy ıa uzyn?
-Gysga aıt.
-Bir sözde aıdaıyn. Ogurladym!


Äri öıüne gelse, öz dosty bilen aıalyny bir düºekde görıär. Ol derrew dostuny atyp öldürıär. Äriniò bu eden iºine äıaly käıinıär:
-Sen aklyòdan azaºdyòmy? Göreniòi atyp ıörseò, dostsyz galarsyò-da!


-İollaº mollym, name üçin ikilik baha goıduòyz-aı?
-Birligi ekzamene geleniòiz üçin, beıleki birligem jogap bermäge synanyºanyòyz üçin.
-İollaº mollym, ıene-de ıekeje birligi ºu ıerden gidenim üçin goºaıyò-da!?


Nikalar öıünde.
–Men ömrüme nikalar öıünde iºläp gelıärin, meniò wezipäm adamlara ºatlyk paılamak. Hormatly Aına we Artyk jan! Siziò nikaòyzy bozuk diıip yglan edıärin! Gutlaıaryn!


Köp kiºi witaminiò, proteiniò, aminokislotanyò, ıaglaryò…ıerini alkogolyò tutıandygyny aıdıarlar.
Käbirleri bolsa alkogolyò aıalyò, çagalaryò, öıüò, iºiò… ıerini hem tutıandygyny aıdıarlar.


REKLAMA
Bu aıakgabyò bir taıyny satyn alan adama, beıleki taıy mugt beriljekdir!


Çaıhanada iki dost İolbars bilen Öküz keıp edip otyrmyºlar. Ine, birden İolbarsyò jübi telefony jyòòyrdaıar, aıaly oòa „derrew öıe gel“ diııär. İolbars Öküz dosty bilen  hoºlaºıar we ıerinden turup öıüne gitmekçi bolıar. Öküz bolsa İolbarsy hamala „Aıalyò diıenini edıäòmi? Aıalyòdan gorkıaòmy? Men-ä seò ıeriòe bolan bolsam aıalymyò diıenini etmezdim...“ diıen ıaly gepler bilen duzlamaga baºlaıar. Dostunyò bu kinaıaly sözlerine İolbars ºeıle jogap berıär:
-Dost jan! Sen bir zady bulaºdyrma? Meniò aıalym İolbars aıal, seniòki ıaly Sygyr däl ahyryn....


Himiıa mugallymynyò iò soòky sözi:
“Çagalar! Bu tejribe hiç hili howply däl!“


Himiıa ugrundan okaıan talybyò iò soòky sözi:
”İollaº Professor, ynanaıyò, bu hakykatdanam gaty gyzykly reaks…”


 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

Eıho!


Türkmenlerde
wagt aòladylyºy


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG