Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GÜL gülkä

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
On sekizinji onluk

-Meniò size iki sany soragym bar: birinjiden-ä munuò  bahasy näçe, ikinjidenem näme üçin beıle gymmat???


-Eje, biziò mugallymymyz maòa „matematikadan hiç zat bileòok“ diıip, gündeligime birhili san ıazdy-laı.


Bir ıewreı aıalyna berk tabºyryk berıär:
-Keıwany, ºu gün Rabinowiçleriò dükanyndan zat satyn alaımagyn!
-Näme üçin?
-Sebäbi, men olara terezimizi ulanmaga berdim.


-Agam! Bäº müò manat beräıiò-dä, men irden zat iımedim.
-Menem iıemok…
-Beıle bolsa on müò manat beriò, ikimiz bileje iıäıeris.


Prezident Buºa ıazylan hat.
“Hormatly jenap Buº! Usame Bin Laden meniò gaıynenemlerde ıaºaıar. Men hem olar bilen uruº alyp barıaryn. Maòa howadan hüjüm etmek arkaly kömek bermegiòiz haıyº edıärin…”


Dälihanada doktor öz nasagyny gutlaıar:
-Gutlaıan! Siziò saglygyòyz gowulaºmaga baºlady, bahym siz öıe bararsyòyz…
-Nämäni gutlaıaòyz? Alty aı ozal men bärik gelemde Napoleondym, häzir bolsa men – hiç kim… Öıe hiç kim bolup barmalymy?


Burnundan ary çakan pyºdyl ºeıle diııämiº:
-Wah, içigaragalmyº! İene-de bu gije daºarda ıatmaly boljagow.


Dälihanada iki sany däli gezip ıörkä, ıerden bir bölek ıüz görülıän aına tapıarlar.
Biri ony galdyrıar we geò galyp, aına seredıär:
-Bä-ä… Özä bir tanyº ıüz.
Beıleki däli onuò elinden aınany alıar:
-Hany menem bir göreıin… Haı samsyk diıse. Bu men-ä how!


Gassabyò iò soòky sözi:
„Hol duran pyçagy oklap göıber!“


Ogly öz söııän gyzyny ejesi bilen tanyºdyrmaga getirıär:
-Eje, bu gyz gowy maºgaladan. Ol çöregem biºirip bilıär, sygyram sagyp bilıär, her dürli naharlardanam baºy çykıar, öıi arassa saklamagam baºarıar...
-Orän oòat, oglym! Beıle bolsa aıyna 800 müò manat töleıän, razy bolsa ertir iºe baºlabersin.


 


Gülmelewaçlaryò MAZMUNYNA git we täze gülkä gül


 

Eıho!

Türkmen halysynyò täsinligi


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG