Bash sahypa git

Eho! Indi Yahoo trkmen elipbiinde gzler!


OKA gyzykly zatlary

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GL glk
GR suratlary
zni tanamak islene TEST

u aakdaky sowallara halys rekden jogap beri. Ikilik etseiz, ene-de zizi tanamak mmkiniligini elden giderersiiz. 11 sowaly her dogry jogabyna bir bal berilr.


11 baly toplap bilen z bilim derejesinden gwnho bolup biler.
10 bal toplany gwni horak bolar.
2-3 aly goberen, z kellesini ileine, umuman, aman dl diip biler.
4-6 aly goberen ortalyk adamdyr.
7-9 aly goberen dnjm entek ser diip tama edip biler.
10-11 aly gobereni agday rn kyn.
ne ene-de bir zady bilip gou, testi talabyny berja edip bilmedik agdayyzda gwnkgnlige z urma. Bu bir arym oun, arym yn degime testi ahyryn.
Hany onda, zmize tanymaga girieli.

Sowallar:

1. Siz jalysagady gurup sagat sekizde atdyyz-da, sagat dokuzda-da oandyyz. Siz ne sagatlap atdyyz?

2. Hindistanda Tze yl barmy?

3. Siz eliiz otlupli garaky jaa girsiiz. Jada bir em, bir nebitli yra we pe bar. Siz ilki nmni akarsyyz?

4. 81 ayna enli aan adamy ne sany doglan gni bolandyr?

5. Size lukman 3 tabletka dermany her arym sagatdan birini i diip beripdir. Siz bu dermanlary ne sagatda iersiiz?

6. Bir adam drt diwarly otagda aaar. Her diwarynda bir penjire bar, hemmesem gndogary grkezr. ol wagt penjireleri birinden bir ay ierik seredipdir, ol ayny reki nhilidir?

7. Kagyz galam almazdan 30-y hasy-da bolsa bir sana bl, netijni stne-de 10 gou netijizi adyyzda bellp, bizi berjek netijmiz bilen deedirip gr.

8. Bir opany on edi gony bar eken. Onu gounlaryny dokuzysyndan garysy lp gutarypdyr. opany lmn galan gonuny sany ne?

9. Sen meni oglum, ne men seni kaka dl Bu szleri ogluna kim adyp biler?

10. 1881-nji yly 24-nji dekabrynda Londonda nhili waka bolup geipdir?

11. Jay drt buruny her burunda bir piik otyr. Her piigi ndede piik otyr. Jayda jemi ne piik bar?  


Testi jogaplary


GJELEME (reklama) MAZAMLAMA


habarlamak in tkm2000@aport.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST-i jogaplary

1. Bir sagat.
2. Dagy nme!
3. Otlupi.
4. Bir.
5. Bir sagady iinde.
6. Ak aydyr. nki ol adam demirgazyk polusda aaan bolmaly.
7. etmi. agny 30 2/1=60. 60+10=70.
8. Dokuz.
9. Ejesi.
10. Tze yl baramy (rodestwo).
11. Drt.

 

Baa git