Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


OKA gyzykly zatlary

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Özüni tanamak isleıäne TEST

ªu aºakdaky sowallara halys ıürekden jogap beriò. Ikilik etseòiz, ıene-de özüòizi tanamak mümkinçiligini elden giderersiòiz. 11 sowalyò her dogry jogabyna bir bal berilıär.


11 baly toplap bilen öz bilim derejesinden göwnühoº bolup biler.
10 bal toplanyò göwni hoºrak bolar.
2-3 ıalòyº goıberen, öz kellesiniò iºleıºine, umuman, ıaman däl diıip biler.
4-6 ıalòyº goıberen ortalyk adamdyr.
7-9 ıalòyº goıberen düºünjäm entek öser diıip tama edip biler.
10-11 ıalòyº goıbereniò ıagdaıy örän kyn.
İöne ıene-de bir zady bilip goıuò, testiò talabyny berjaı edip bilmedik ıagdaıyòyzda göwnüçökgünlige ıüz urmaò. Bu bir ıarym oıun, ıarym çyn degiºme testi ahyryn.
Hany onda, özümize tanyºmaga giriºeliò.

Sowallar:

1. Siz jaòlysagady gurup sagat sekizde ıatdyòyz-da, sagat dokuzda-da oıandyòyz. Siz näçe sagatlap ıatdyòyz?

2. Hindistanda Täze ıyl barmy?

3. Siz eliòiz otluçöpli garaòky jaıa girıäsiòiz. Jaıda bir ºem, bir nebitli çyra we peç bar. Siz ilki nämäni ıakarsyòyz?

4. 81 ıaºyna çenli ıaºan adamyò näçe sany doglan güni bolandyr?

5. Size lukman 3 tabletka dermany her ıarym sagatdan birini iç diıip beripdir. Siz bu dermanlary näçe sagatda içersiòiz?

6. Bir adam dört diwarly otagda ıaºaıar. Her diwarynda bir penjire bar, hemmesem gündogary görkezıär. ªol wagt penjireleriò birinden bir aıy içerik seredipdir, ºol aıynyò reòki nähilidir?

7. Kagyz galam almazdan 30-y haısy-da bolsa bir sana bölüò, netijäniò üstüne-de 10 goºuò netijäòizi ıadyòyzda belläp, biziò berjek netijämiz bilen deòeºdirip görüò.

8. Bir çopanyò on ıedi goıny bar eken. Onuò goıunlarynyò dokuzysyndan gaırysy ölüp gutarypdyr. Çopanyò ölmän galan goınunyò sany näçe?

9. „Sen meniò oglum, ıöne men seniò kakaò däl“ Bu sözleri ogluna kim aıdyp biler?

10. 1881-nji ıylyò 24-nji dekabrynda Londonda nähili waka bolup geçipdir?

11. Jaıyò dört burçunyò her burçunda bir piºik otyr. Her piºigiò öòündede üç piºik otyr. Jayda jemi näçe piºik bar?  


Testiò jogaplary


GÜJEÒLEME (reklama) MAZAMLAMA


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST-iò jogaplary

1. Bir sagat.
2. Dagy näme!
3. Otluçöpi.
4. Bir.
5. Bir sagadyò içinde.
6. Ak aıydyr. Çünki ol adam demirgazyk polıusda ıaºaıan bolmaly.
7. İetmiº. İagny 30 õ 2/1=60. 60+10=70.
8. Dokuz.
9. Ejesi.
10. Täze ıyl baıramy (roždestwo).
11. Dört.

 

Baºa git