Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GEZ internetde (2)

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Türkmenistan bilen bagly sahypalary düºündiriºli ıazgysyz gör.
Türkmenistan bilen bagly
klublar bilen tanyº bol.
Türkmen

turkmen-ensiklopediya Bu adres kiçijik ensiklopediıa bolmak arzuwynda. Ensiklopediıa bolardan irräk hem bolsa käbir maglumatlary özünde ıygnap bilipdir. Esasanam türkmen hökümdarlarynyò suratlary we olar baradaky ıazgylar gymmatly bolup biler.


agAjan

agAjan Çalt täzelenmegi we Türkmenistandan habarlary wagtly-wagtyna berip durmagy bu sahypanyò iò uly üstünligidir. "1 gezek" diıip baºlanıan baºdan geçirmeler we   anekdotlar, "Her zaT"-daky zatlar be uly "Arhiwi" sizi gyzyklandyrar. Sahypanyò eıesi bitarap durmagy halaıar. Gidip görüò.


Pres kurıer Turkmenbaºi

Pres kuryer Turkmenbashi Türkmenistan barada rus dilinde habar ıaıratmakda, Türkmenistany dünıä tanatmakda belli bir peıdasy bar. Bu sahypa "Neıtralnyı Turkmenistan" gazeti tarapyndan taııarlanylıar. "Nesil", "Watan"... ıaly türkmen dilinde çykarylıan gazetler hem ºeıle sahypa taııarlar diıip umyt edeli.


Türkmen-Türk Mekdepleri

TTM  Türkmenistanda onlarça mekdebi we bir uniwersiteti, dil we kompıuter öwrediº kurslary bolan bu mekdepleriò hyzmatyny, berjek paıdasyny wagt görkezer. Size bu sahypa bilen tanyºmagy maslahat berıärin.


Batirgara.8m.com

batyr  Batyr Garaıew öz sahypasynda gyzykly adamlar barada gürrüò berip baºlady. Onuò ilkinji gürrüòi Wan Dam barada. Iò gowusy gidip okap görüò. Sahypada onuò Batyryò ºahsy suratlary hem bar.


Sahypalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indikä geç

GÜJEÒLEME (reklama) MAZAMLAMA


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru
SpyLOG