Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GEZ internetde (3)

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Türkmenistan bilen bagly sahypalary düºündiriºli ıazgysyz gör.
Türkmenistan bilen bagly
klublar bilen tanyº bol.
Turkmennet

Baºlanynda örän batly we üstünlikli baºlan bu sahypa häzirlikçe iºlänok. İetiºiklilik we üstünlikler dileıäris, bu topara.


Türkmen2000

turkmen2000Bu sahypada "bu gün", "düın", "dynç" bolümleri bar. Haıal iºleıär, emma käbir maglumatlar toplanypdyr. Esasanda "dynç" bölüminde gyzykly animo-suratlar bar. Kän täzelenenok. Onda-da ozal görmedik bolsaòyz bir gezek görüp bilersiòiz.


CyberTürkmen

cyberBu sahypany taııarlan topar sahypa barada ºeıle diııär: "CyberTürkmen Internetde size diòe türkmendigiòizi - bu sözüò ıer togalagynyò 488.100.000 km kwadrat gury ıerini tutıan döwletiò raıatydygyòyzy - ıatlatmak bolman eısem geçmiº eııamlaryò ägirt uly döwletlerini guran ylymda we medeniıetde öz wagtynyò iò ıokary derejesine ıeten milletiò neslidigiòizi bildirmek isleıär"


Tokar Tugurow

tokar Iòlis we rus dillerinde taııarlanan sahypa belli türkmen suratçysy Tokar Tugurowa degiºli. Onuò suratlaryny satyn almak mümkinçiligiòiz ıok bolsa-da onuò çeken suratlaryny synlamak mümkinçiligini sypdyrmaò.


Köneürgenç

koneurgencKöneürgenjiò tarayhy barada iòlis dilinde taııarlanan sahypa.


Sahypalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indikä geç

GÜJEÒLEME (reklama) MAZAMLAMA


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru